Usnesení Vědecké rady KTF UK ze dne 21. 2. 2017


 Č.j.: 166/17                                                                               V Praze, dne 21. února 2017Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 21. 2. 20171. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro,

0 proti, 0 se zdrželo.


2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 22. 11. 2016.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro,

0 proti, 0 se zdrželo.


3. VR KTF UK předala prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc., Dr.h.c. čestný titul „profesor emeritus“.


4. VR KTF UK vzala na vědomí informace o složení vědecké rady KTF tichým souhlasem.


5. – VR KTF UK projednala a schvaluje návrh předsedy VR KTF UK na ustavení habilitační komise k habilitačnímu řízení ThLic. Františka Burdy, Th.D., ve složení: (předseda) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., (členové) prof. PhDr. František X. Halas, CSc. (emeritus CMTF UP), prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV UK), doc. Dr. Michal Altrichter SJ, Th.D. (CMTF UP), doc. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D. (rektor JU)


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro,

0 proti, 0 se zdrželo.


VR KTF UK zvolila tématem habilitační přednášky ThLic. Františka Burdy, Th.D.“Vztahové diference trojičního obrazu Boha jako východisko kultury služby.“


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 8 hlasovalo pro,

1 proti, 1 se zdržel.


6. - VR KTF UK schvaluje garantem bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění PhDr. Petru Oulíkovou, Ph.D.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro,

0 proti, 0 se zdrželo.


- VR KTF UK schvaluje garantem doktorského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Církevní a obecné dějiny prof. PhDr. Jaroslava Čechuru, DrSc.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 6 hlasovalo pro,

2 proti, 2 se zdrželi.


7. VR KTF UK se seznámila s Návrhem předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci a postupuje tento návrh ke schválení Akademickému senátu KTF UK, poté bude návrh schválen VR KTF UK hlasováním per-rollam.


VR KTF UK vzala návrh na vědomí tichým souhlasem.


8. - VR KTF UK projednala a schvaluje návrh nominace Mlady Mikulicové, PhD. (Jeskyně pokladů neboli Kniha zjevení svatého Petra Klementovi, překlad arabské verze s úvodní studií) na Cenu Bedřicha Hrozného.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro,

0 proti, 0 se zdrželo.


- VR KTF UK projednala a schvaluje návrh nominace Davida Vopřady, Dr. (La mistagogia del Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio) na Cenu Bedřicha Hrozného.


Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 9 hlasovalo pro,

0 proti, 1 se zdržel.


9. VR KTF UK vzala na vědomí aktuální informace o KTF UK tichým souhlasem.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty