Katecheze Dobrého pastýře

(číslo kurzu 4119)

Kurz navazuje na předchozí kurz Katecheze Dobrého pastýře pro děti ve věku 3–6 let s cílem připravit účastníky na pokračování v katechezi s dětmi ve věku 6 – 9 let. Účastníci budou uvedeni do základních potřeb dětí v tomto věku, zejména do touhy porozumět tajemství času, čemuž odpovídá zařazení nového tematického bloku Dějiny Božího království a Písmo svaté; dále je to potřeba řešit otázky dobra a zla (spravedlivého jednání), čemuž odpovídá blok katechezí zaměřený na morální výchovu dětí na základě Ježíšových podobenství a výroků z jeho řečí (tzv. maxim). Témata z I. stupně KDP budou rozvíjena vzhledem k možnostem a potřebám dětí mladšího školního věku. Celý program vyústí do modelu přípravy ke svatému přijímání a svátosti smíření. Bonusem programu bude i stručné představení pětiletého modelu výuky náboženství ve školním prostředí, který vytvořily autorky KDP na základě zkušeností z katecheze s dětmi.


Kurz probíhá formou stručných uvedení do teologických základů programu KDP, ve II. stupni je to především teologie smlouvy, dále aplikací pedagogických východisek podle Marie Montessori pro výchovu dětí mladšího školního věku a z praktických ukázek prezentací katechezí s didaktickým materiálem speciálně připraveným pro tento program.


Kurz nenahrazuje Katechetický kurz, ale může inspirovat a doplnit podněty pro iniciační katechezi dětí i ostatních věkových skupin. Celková časová dotace kurzu je 32 vyučovacích hodin, předpokládá se samostudium poskytnutých metodických materiálů a doporučených článků.


Garantem kurzu je ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

Vyučující: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha); Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc)


Místo a čas konání

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6

 • 2. listopadu 2019

 • 16. listopadu 2019

 • 18.ledna 2020

 • 29. února 2020

9.00-16.15, učebna P6


Období pro podání přihlášky

do 31. října 2019


Cena kurzu:

1350,- Kč


Podmínky přijetí do kurzu

 • Jakákoliv forma předchozího seznámení se nebo praktické zkušenosti s programem Katecheze Dobrého pastýře pro nejmladší děti ve věku 3 – 6 let

 • Základní znalosti z oblasti křesťanské víry


Časový a obsahový plán programu:

Kurz bude probíhat ve čtyřech sobotách po osmi vyučovacích hodinách.


 1. Příprava na práci dětí v katechezích II. stupně; teologická východiska – uvedení do teologie smlouvy (8 hodin)

  • Úvod do konceptu II. stupně KDP – představení celého programu a návaznosti na I. stupeň; principy

  • Dítě ve věku 6 – 9 let: potřeby a specifika podle Marie Montessori, spiritualita dítěte a jeho náboženský potenciál podle psychologie náboženství a výsledků výzkumu Sofie Cavalletti

  • Boží pedagogie v katechezi s 6 – 9 letými dětmi

  • Átrium jako místo modlitby a utváření společenství, jeho vybavení

  • Příprava na rozvíjení liturgické výchovu dětí – rozšíření názvosloví, třístupňová lekce, didaktický materiál

  • Rozvíjení osobního duchovního života dětí a jejich modlitby skrze vlastní činnost (kaligrafie, iluminace, modlitební karty, písně)

  • Uvedení do témat: tajemství času, dějiny spásy, teologie smlouvy na základě Písma svatého

  • Představení tematického celku Dějiny Božího království: kérygmatický přístup, klíčové pojmy a spojující myšlenky pro katechezi dětí, prezentace klíčových katechezí a didaktického materiálu, objevování souvislostí

  • Představení katechezí o Písmu svatém (spojující myšlenky, didaktický materiál)

 2. Uplatnění kérygmatického a antropologického modelu katecheze v KDP; Tajemství Ježíšova vtělení (8 hodin)

  • Představení základních souvislostí mezi hlavními tématy katecheze, objasnění principů kérygmatického a antropologického modelu katecheze a jejich vztahu k programu KDP

  • Praktická práce s texty Písma svatého (události spojené s Ježíšovým narozením) a objevování jejich kérygmatického a antropologického aspektu; představení spojujících myšlenek jednotlivých katechezí programu KDP v souvislosti s těmito aspekty

  • Kulturní aspekty Ježíšova vtělení (biblické reálie)

  • Proroctví o Mesiáši a Božím království v návaznosti na I. stupeň a rozšíření ve II. stupni KDP

  • Antropologické aspekty vyprávění o Ježíšově narození (odpověď na Boží dar od jednotlivých protagonistů)

 3. Tajemství Božího království; základy mravní výchovy a podobenství o dobrém pastýři vzhledem k velikonočnímu tajemství (8 hodin)

  • Uvedení do mravní výchovy podle Sofie Cavalletti (biblický pohled)

  • Syntéza podobenství o Božím království z I. stupně KDP (kérygmatický aspekt) a objevování antropologického aspektu podobenství (naše odpověď a účast) formou práce ve skupinách

  • Ježíšovo morální učení v podobenstvích: metoda práce s textem podobenství v katechezi dětí 6 – 9 letých

  • Ježíšovy řeči v Novém zákoně: maximy a jejich vztah k učení v podobenství

  • Vybraná podobenství a jejich morální rozměr (Dobrý Samaritán, Farizeus a celník, Neodbytný přítel, Ztracená mince, Deset družiček), vztah k maximám; uvažování nad textem, prezentace katechezí a didaktického materiálu k nim

  • Velikonoční tajemství ve vztahu k podobenství o dobrém pastýři; prezentace katechezí a materiálu

  • Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení v kontextu dějin spásy

  • Velikonoční tajemství a dar Ducha Svatého; prezentace katecheze a materiálu

 4. Velikonoční tajemství a dar křtu, eucharistie a odpuštění; příprava na život ze svátostí (8 hodin)

  • Metafora vinné révy v Ježíšově řeči při poslední večeři a její vztah k eucharistii

  • Představení liturgie křtu malých dětí na základě symbolů a liturgických znamení z I. stupně KDP

  • Prohloubení porozumění vybraných liturgickým gestům eucharistické modlitby (epikléze, doxologie) a obřadů přijímání (pozdravení pokoje, lámání chleba, přijímání Těla a Krve Kristovy)

  • Tajemství víry: prezentace katecheze, která navazuje na katechezi o klíčových momentech dějin spásy

  • Uvedení do tématu Eucharistie jako nové smlouvy podle Sofie Cavalletti, prezentace této katecheze a jejího didaktického materiálu

  • Tvorba prvního misálku s dětmi

  • Koncept bezprostřední přípravy dětí ke svátosti smíření na základě předchozí práce s textem morálních podobenství a maxim; liturgie svátosti smíření (význam jednotlivých liturgických úkonů)

  • Koncept bezprostřední přípravy dětí ke slavení prvního svatého přijímání (meditace textů, práce s materiálem)

  • Diskuse, evaluace kurzu

BONUS: v závěru účastníci obdrží koncept výuky náboženství na prvním stupni základní školy inspirovaný programem KDP se stručným komentářem.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Podání přihlášky je možné POUZE eletronicky:

 • Přihlášku je možné vyplnit na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. Přihlášku není potřeba tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

 • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

 • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: