Xід вступного випробування у КТФ Карлового університетуČ. j.: UKKTF/57466/2018 В Празі 24 квітня 2018 рокуМіра декана № 8/2018


Xiд вступних іспитів


на Католицький Теологічний факультет Карлового університетуДля здійснення статті 6 Правила процедури прийому абітурієнтів Карлового університету встановлюю такі правила, яких абітурієнт зобов'язаний дотримуватися під час вступних іспитів на Католицький Теологічний факультет Карлового університету (далі іменований "факультет"):СТАТТЯ 1


Вступні та загальні положення


1. Вступний іспит проводиться відповідно до правил процедури прийому абітурієнтів Карлового університету та опублікованими Умовами процедури прийому.


2. Кандидат на навчання (далі іменований "кандидат") заздалегідь знайомиться з опублікованими умовами процедури прийому і правилами, яких він зобов'язаний дотримуватися під час вступного іспиту або його частини. Ці правила також доступні йому при відвідуванні.


3. Абітурієнт зобов'язаний з'явитися на вступний іспит або його частину в призначений час і пред'явити своє посвідчення особи або паспорт.


4. Абітурієнт зобов'язаний дотримуватися під час вступного іспиту або його частини інструкцій осіб, уповноважених організацією вступного іспиту або його частини, членів екзаменаційної комісії або працівника, який контролює письмову форму вступного іспиту (далі іменованого "супервайзер").


5. Абітурієнт зобов'язаний дотримуватися загальноприйнятих правил соціальної поведінки під час вступного іспиту чи його частини.


6. Кандидат зобов'язаний подати екзаменаційній комісії або керівному співробітнику підтверджуючі документи, зазначені в опублікованих умовах процедури прийому. Інші докази ігноруються. Документи, які повинні бути представлені учасником тендеру, поверненню не підлягають і повинні бути включені в файл.
СТАТТЯ 2


Правила письмової форми вступного іспиту


1. Кандидат не може приступити до роботи до тих пір, поки він не отримає чітких вказівок від екзаменаційної комісії або наглядача співробітника.


2. В ході роботи кандидат може залишати відведену кімнату тільки у виняткових випадках і за згодою члена екзаменаційної комісії або наукового керівника; в цьому випадку робиться запис про цей факт, яка включається в досьє про процедуру прийому. Під час відсутності заявника заповнена письмова робота здається на зберігання члену екзаменаційної комісії або керівному співробітнику.


3. Абітурієнт зобов'язаний подати роботу в термін, який оголошено до початку письмової частини вступних іспитів.СТАТТЯ 3


Особливі положення щодо вступних іспитів


1. Декан або уповноважена ним особа відкладає вступний іспит або його частину, якщо до його початку виникають обставини, що перешкоджають його початку. Про перенесення вступного іспиту або його частини складається протокол із зазначенням причин перенесення. Декан повинен негайно проінформувати зацікавлених кандидатів про нову дату вступних іспитів або їх частину. 1*


2. Декан або уповноважена ним особа припиняє вступний іспит або його частину, якщо в ході іспиту виникають обставини, що перешкоджають його продовженню. Про проходження вступного іспиту або його частини і причини його проходження складається протокол. Завершений вступний іспит або його частина не оцінюються. Декан повинен негайно проінформувати зацікавлених кандидатів про нову дату вступних іспитів або їх частину. 2*


3. Декан або уповноважена ним особа також припиняють вступні іспити в разі, якщо під час вступних іспитів виявляються обставини, що викликають істотні недоліки в процедурі прийому, і ситуація не може бути врегульована яким-небудь іншим належним чином. Про проходження вступних іспитів або їх частини і причини цього складається протокол. Завершений вступний іспит або його частина не оцінюються. Декан повинен негайно проінформувати зацікавлених кандидатів про нову дату вступних іспитів або їх частину. 3*


4. Відповідальний декан повинен перервати вступний іспит або його частину кандидата, якщо кандидат просить про це через раптовий стан здоров'я, яке унеможливлює для нього продовження іспиту; він повинен зробити те ж саме, якщо стан здоров'я не дозволяє кандидату просити про перерву. Про переривання вступного іспиту або його частини і причини переривання складається протокол, який включається в особову справу кандидата. Перерване випробування або його частина не повинні оцінюватися. Після складання вступних іспитів або їх частини заперечення про медичне нездужання на момент іспиту більше не може бути застосоване. 4*


5. Відповідальний декан припиняє вступний іспит або його частину абітурієнту, який в ході іспиту вчиняє дію, що суперечить правилам, зазначеним у статті 4 цієї міри. Про завершення вступного іспиту або його частини та причини завершення складається протокол, який включається до особової справи кандидата. Завершене випробування або його частина не повинні оцінюватися. 5*


6. Як правило, в цій статті в якості уповноваженої особи згадується екзаменаційна комісія або наглядова посадова особа.*1 Čl. 7 odst. 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


2 Čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


3 Čl. 7 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


4 Čl. 7 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


5 Čl. 7 odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.СТАТТЯ 4


Неприпустима поведінка кандидата1. Під час вступного іспиту або його частини неприпустимо:


А) використовувати будь-які письмові записи та друковані матеріали, включаючи словники і довідники, якщо опубліковані умови процедури прийому, чіткі інструкції екзаменаційної комісії або наглядає співробітника не передбачають іншого


Б) використовувати будь-які електронні пристрої (мобільні телефони, ноутбуки та інші пристрої зв'язку); всі ці пристрої повинні бути вимкнені під час іспиту; винятком є дозвіл користуватися комп'ютерами тим абітурієнтам, яким були схвалено змінити форму вступного іспиту у зв'язку з їх особливими освітніми потребами,


В) здійснювати шахрайські дії у формі натяків або описів.


2. Якщо на екзамені абітурієнт буде спійманий в спробі діяти всупереч правилам, процедура повинна бути такою, як викладено в 1 пункті статті, застосовується процедура, передбачена частиною 5 статті 3 указаної міри.СТАТТЯ 5


Запис проходження процедури вступних екзаменів1. Якщо під час вступних іспитів виникає будь-яка надзвичайна ситуація, це повинно бути точно зафіксовано в протоколі.


2. У протоколі усної частини вступного іспиту повинні бути вказані конкретні питання, задані абітурієнтом.


3. Для письмової форми вступного іспиту з кожного питання повинні бути виставлені індивідуальні часткові бали.СТАТТЯ 6


Ознайомлення зі списком на вступні іспити1. Після повідомлення про рішення про вступ, кандидат має право запросити доступ до досьє про процедуру прийому.6 перегляд можливий тільки в спеціально відведених приміщеннях факультету в присутності уповноваженого співробітника декана.


Деталі регулюються законодавством.7


2. Консультація третьої особи у справі про процедуру прийому можлива тільки в присутності кандидата з його/її усної згоди або самостійно на підставі довіреності, наданої кандидатом з його/ її завіреним підписом.


3. При ознайомленні з файлом заяви складається протокол, який згодом стає частиною офіційної справи.


4. Дати, інші умови і деталі подачі запиту на консультацію повинні бути вказані в інструкції, що додається до рішення прийому.СТАТТЯ 7


Відповідальність за організацію та проведення процедури вступу1. Відповідальність за організацію і проведення процедури прийому встановлюється наступним чином:


1)концепція процедури прийому: у разі програм бакалаврату та магістратури - заступник декана з навчальної роботи, у разі програм докторантури - заступник декана з науки,


2) умови прийому: у разі навчання в бакалавраті та магістратурі


заступник декана з навчальної роботи разом з гарантом, у разі докторантури заступник декана з науки разом з головою відповідної галузевої ради,


3)зміст підготовки вступного іспиту або його частини: у разі програми бакалаврату та магістратури гарант, у разі програми докторантури голова відповідної галузевої ради,


4)хід вступного іспиту або його частини: особа, відповідальна за організацію, іспит правління, відповідальний за контроль,


5) оцінка письмових тестів: особа, відповідальна за оцінку,


6) організаційна та адміністративна діяльність: співробітник з вивчення,


7) технічна підтримка: співробітник з інформатики,


З)забезпечення вступних іспитів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: співробітник відділу комп’ютерних технологій.


2. Заступник декана з навчальної роботи відповідає за розгляд заяви кандидата на навчання в питаннях організації процедури прийому, зокрема, в питанні призначення дати заміни або зміни способу вступу або ходу вступних іспитів. Ця відповідальність заступника декана з навчальної роботи здійснюється в докторантурі заступником декана з науки.8*СТАТТЯ 8


Прикінцеві положення1. Постанова декана № 3/2005, допуск до навчання в КТФ УК без вступних іспитів на ступінь магістра і бакалавра, Постанова декана № 8/2005, ознайомлення з матеріалами, що відносяться до рішення про прийом на навчання, і постанова декана № 8/2007, правила процедури прийому скасовуються.


2. Цей захід набирає чинності 24 квітня 2015 року. Травень 2018 року.


3. Цей захід набирає чинності 24 квітня 2015 року. Травень 2018 року.*1 Čl. 7 odst. 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


2 Čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


3 Čl. 7 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


4 Čl. 7 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


5 Čl. 7 odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


6 § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


7 § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


8 Čl. 3 odst. 3 Opatření děkana č. 2/2018, Působnost proděkanů.
*Профессор, Лінцесіат Теології, Войтех Новотни, Доктор Теології, Декан

Poslední změna: 24. květen 2022 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám