OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2012 Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze


Č.j. 2014/12

V Praze dne 21.prosince 2012

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2012

Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření upravuje průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navazuje přitom na Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 15/2000), Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící komise (Opatření rektora č. 8/2007), Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 28/2007).

čl. 2 Smysl profesorského řízení

V řízení ke jmenování profesorem hodnotí hodnotící komise, vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity pedagogickou a vědeckou kvalifikaci uchazeče, který má být význačnou a uznávanou vědeckou osobností v uvedeném oboru. Předpokladem k zahájení řízení ke jmenování profesorem je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení.

čl. 3 Příprava a zahájení

(l) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče nebo na návrh děkana nebo rektora vědecké radě fakulty, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty, které byla udělena akreditace pro obor řízení ke jmenování profesorem.

(2) Návrh s uvedením oboru, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a

s uvedením tématu přednášky k základním tématům, problémovým okruhům uchazečovy vědecké práce se podává děkanovi fakulty. Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí být k návrhu přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.

(3) S návrhem uchazeče je nutno předložit přílohy:

a) strukturovaný životopis

b) doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech

c) potvrzení o průběhu zaměstnání

d) úplnou strukturovanou bibliografii zpracovanou dle kritérií Univerzity Karlovy

v Praze (srov. příloha 1), která obsahuje:

- vědecké monografie

- kapitoly v monografiích

- původní práce v recenzovaných periodikách

- práce v recenzovaných sbornících

- kritické edice pramenů

- komentované překlady

e) seznam citací prací uchazeče dle databáze WOS (případně SCOPUS či jiné metodiky) s doložením kopií příslušných stránek

f) originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity; možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory; doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení

g) úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let

h) přehled o řešitelství a spoluřešitelství grantů, výzkumných záměrů a center.

S návrhem uchazeče se dále předkládají doklady o další tvůrčí činnosti relevantní k oboru řízení ke jmenování profesorem:

ch) přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních

i) přehled o organizaci tvůrčích akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.)

j) recenze a jiné ohlasy na tvůrčí činnost (recenze v odborných časopisech atd.)

k) popularizující publikace (popularizující monografie, kapitoly v popularizujících monografiích, studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících, recenze v tisku a nerecenzovaných časopisech, překlady, edice sborníků, články v denním tisku)

l) přehled ostatní činnosti - různé druhy aktivit související s oborem řízení ke jmenování profesorem:

- aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích: přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí); organizátor konference, člen jejího přípravného výboru; předseda sekce konference (chairman)

- členství ve vědeckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)

- členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách)

- významná ocenění za vědeckou činnost v oboru (uvedena budou jak ocenění za jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, která ocenění udělila)


Všechny přílohy je potřebné odevzdat ve formě podepsaného výtisku a současně i na elektronickém nosiči (CD-Rom). Výjimku představují doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které se odevzdávají ve formě úředně ověřených kopií. Strukturovaný životopis se předkládá ve třech originálních vyhotoveních.

Uchazeč, který žádá o řízení v oboru katolická teologie a nepůsobí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, musí přiložit doporučení vlastního ordináře a, je-li jeho působištěm facultas ecclesiastica, doporučení jejího velkého kancléře.


(4) Z kritérií a doporučených hledisek pro řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově v Praze vyplývá:

a) Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo

v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti v různých formách výuky (přednášky, cvičení, semináře atd.) se požaduje v plném rozsahu:

- Požadováno nejméně pětileté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá pedagogická činnost (přednášky, cvičení, semináře atd.) v pregraduálním a doktorském studiu v celé šíři jmenovacího oboru (specializace), která trvá v době konání řízení a vedení fakulty počítá s jejím pokračováním.

- Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru (specializaci). Uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval. Za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia.

- Přesná specifikace pedagogické činnosti se uvádí v samostatné příloze (srov. příloha 2).


b) Publikační činnost má být soustavná až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. Do počtu požadovaných prací se započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal významnou část textu. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci.


- Požadované počty publikací: nejméně 40, z toho minimálně 15 zahraničních prací. Uvedené publikace jsou doplněny seznamem citací. Počet požadovaných publikací by měly tvořit vědecké monografie, kapitoly v monografiích, původní práce

v recenzovaných periodikách nebo sbornících, kritické edice pramenů, komentované překlady.

- Uchazeč o jmenování profesorem by měl být autorem alespoň jedné vědecké monografie.

- Požadované počty citací: minimálně 25 v zahraniční odborné literatuře.

- Citace se uvádí bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

- Opakované citace z jedné práce uchazeče v citující publikaci se považují souhrnně za jednu citaci.

- Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v recenzovaných periodikách.

- Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.


(5) Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.


(6) Nepůsobí-li uchazeč jako učitel na Univerzitě Karlově v Praze, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který je schopen na základě působení uchazeče zhodnotit jeho pedagogické schopnosti. Obdobný postup je možný vždy, když

o řízení ke jmenování profesorem požádá uchazeč, který působí nebo působil nejenom na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale i na jiné fakultě téže univerzity či na jiné vysoké škole.


(7) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle odstavce 5, děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení hodnotící komise. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty. Před předložením návrhu na jmenování členů hodnotící komise vědecké radě si děkan vyžádá jejich souhlas.


(8) Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor. Předsedu si na svém prvním zasedání volí ze svého středu hodnotící komise. Tři členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Eventuální začlenění emeritních profesorů do hodnotících komisí nebo jako oponentů je třeba posuzovat individuálně, s přihlédnutím k jejich předchozímu pracovnímu zařazení na konkrétní vysoké škole.


(9) Děkan členům hodnotící komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení vědecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti.


(10) Děkan zašle na odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze vyplněný formulář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v němž oznámí zahájení řízení ke jmenování profesorem; odbor následně zajistí podpis rektora a razítko Univerzity Karlovy

v Praze a formulář odešle. Stejně musí děkan oznamovat případné změny v takto poskytnutých informacích.


(11) Řízení ke jmenování profesorem má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil.

čl. 4 Řízení v rámci fakulty

(l) Hodnotící komise na svém prvním zasedání ze svého středu volí předsedu. Zasedání hodnotící komise řídí předseda, za jeho nepřítomnosti člen hodnotící komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen hodnotící komise, dále jen "pověřený člen".


(2) Hodnotící komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.


(3) Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh na jmenování profesorem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi. Ve svém hodnocení, které je zpracováno dle formuláře Stanovisko hodnotící komise ke jmenování profesorem, komise zohledňuje Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově a Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově. Případné výjimky musí být řádně zdůvodněny.


(4) Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.


(5) Stanovisko hodnotící komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda hodnotící komise nebo pověřený člen.


(6) Uchazeč předstoupí s přednáškou k základním tématům, problémovým okruhům své vědecké práce před vědeckou radu fakulty na veřejné části zasedání a účastní se následné diskuse. Poté si vědecká rada fakulty vyžádá stanovisko k aktuálním perspektivám další práce uchazeče na neveřejné části zasedání.


(7) Následně se vědecká rada tajným hlasováním usnáší o tom, zda souhlasí s návrhem na jmenování uchazeče profesorem. O návrhu na jmenování profesorem lze hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi přílohami rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení ke jmenování profesorem se zastavuje.


(8) Pokud vědecká rada fakulty rozhodla v souladu se stanoviskem hodnotící komise, je odůvodněním jejího rozhodnutí odůvodnění hodnotící komise. V opačném případě se vědecká rada fakulty na témže zasedání usnese většinou ze všech jejích členů na důvodech svého rozhodnutí.


(9) V případě, že návrh získal souhlas vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály a s vlastním vyjádřením rektorovi. Náležitosti návrhu fakulty na jmenování profesorem jsou:

a) Stanovisko hodnotící komise

b) Krátké shrnutí znění doporučujících dopisů nebo návrhu děkana, příp. rektora

c) Průběh profesorské přednášky a charakteristika výhledové koncepce další práce

d) Průběh diskuze

e) Hodnocení uchazeče vědeckou radou

f) Výsledek hlasování

g) Usnesení vědecké rady

h) Podpis děkana fakulty

ch) Datum

Jednotlivé body by měly být formulovány stručně jako podání základní informace o projednávání profesury před vědeckou radou fakulty. Vzhledem k tomu, že výše uvedené body b)-g) standardně obsahuje zápis ze zasedání vědecké rady fakulty, je možné poskytnout je formou kopie příslušné části zápisu. Spolu s návrhem se rektorátu zasílá i seznam publikační a vědecké činnosti uchazeče.

čl. 5 Informace o řízení ke jmenování profesorem na rektorátě

(1) Na odboru pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze je každá žádost zaevidována, zpracována a připravena k posouzení prorektorovi pro vědu a výzkum. Kontrola spočívá v prostudování předložených materiálů, které musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu zákona o vysokých školách. Není-li tomu tak, je příslušná fakulta, resp. její oddělení vědy vyzváno, aby zajistilo doplnění či přepracování návrhu, který neodpovídá požadavkům stanoveným výše uvedenými předpisy. Po případném odstranění formálních nedostatků je návrh na jmenování profesorem předložen prorektorem pro vědu a výzkum k posouzení rektorovi Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "rektor"), který návrhy projedná v kolegiu rektora (dále jen "kolegium").

(2) Vyskytnou-li se v průběhu projednávání návrhu na jmenování profesorem jakékoliv pochybnosti věcného charakteru, vyzve rektor písemně děkana příslušné fakulty, aby se

k návrhu vyjádřil.

(3) Návrh na jmenování profesorem spolu se stanoviskem kolegia předloží rektor bez průtahů k rozhodnutí vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze

(4) Uchazeč má právo vystoupit před vědeckou radou univerzity s krátkým sdělením

o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.

(5) Rektor nebo vědecká rada může vyzvat uchazeče o jmenování profesorem k účasti na příslušném zasedání. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.

(6) K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor předsedu hodnotící komise. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise zasedání neúčastní. K projednání návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který příslušný návrh rektorovi předložil.

(7) Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí ministrovi školství mládeže a tělovýchovy. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

(8) Jmenovací dekrety jsou novým profesorům vysokých škol předávány na slavnostním shromáždění v Karolinu, organizačně akci zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor vysokých škol. Noví profesoři Univerzity Karlovy v Praze jsou na akci zváni dopisem rektora téže univerzity.

čl. 6 Možnost odvolání

(1) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.

čl. 7 Závěrečná ustanovení

(1) Útvar odpovědný za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu.

(2) Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám