OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2013 Výše doktorandského stipendia


OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2013 Výše doktorandského stipendia

Č.j. 91/13

V Praze dne 24.ledna 2013OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2013Výše doktorandského stipendia
čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů podle čl. 6 odst. 1-5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v souladu s Opatřením rektora č. 13/2012 Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově vydávám toto opatření o výši doktorandského stipendia:
čl. 2 Výše doktorandského stipendia

1. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 6.200 Kč měsíčně.


2. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.500 Kč. Výše doktorandského stipendia se v těchto rocích studia navyšuje o prémii ve výši 0 až 4.500 Kč.


3. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených na návrh školitele proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


4. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů. Finanční hodnota jednoho bodu bude činit nejméně 5 Kč.

čl. 3 Snížení stipendia
1. V případě, že pravidelné hodnocení studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia konstatuje nesplnění některých částí individuálního studijního plánu (bez závažných důvodů), bude studentovi sníženo stipendium o částku, která odpovídá procentuelnímu vyjádření nesplněných povinností (počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100 %). Snížení se dále řídí Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze čl. 6, odst. 5. Závažným důvodem je úmrtí v rodině nebo dlouhodobá nemoc. Závažnost ostatních důvodů posuzuje proděkan pro vědu.


čl. 4 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 23. ledna 2013.


3. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 1/2012 Výše doktorandského stipendia (č.j. 28/12) ze dne 10. ledna 2012.


4. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

       děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty