OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2005 Pravidla pro přiznání účelového stipendia (20. 4. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2005 Pravidla pro přiznání účelového stipendia

  Č.j. 923/05

  V Praze dne 20. dubna 2005

  Na základě Stipendijního řádu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovím pravidla pro přiznání účelového stipendia (dále jen „stipendium“) následujícím způsobem:


  čl. 1 Úvodní ustanovení

  1. Stipendium je udělováno z dotace, ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů, a to v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, dále jen „řádu“).

  2. Děkan je přiznává z vlastního podnětu (čl. 11 odst. 2 řádu). Návrh na udělení stipendia může podat proděkan, vedoucí katedry, tajemník nebo hlavní řešitel projektu.

  3. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce z dotace, je 30.000 Kč.


  čl. 2 Podmínky pro přiznání stipendia hrazeného z dotace

  1. Stipendium hrazené z dotace lze přiznat a vyplácet studentovi, který splňuje všechny tyto podmínky:

     a. 

   studium v prezenčním studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v minimální délce jednoho celého semestru;

     b. 

   účast studenta na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších činnostech fakulty.


  čl. 3 Překážky poskytnutí stipendia hrazeného z dotace

  Stipendium hrazené z dotace nelze studentovi přiznat ani vyplácet (čl. 8 odst. 1 řádu):

    a. 

  pokud studuje v jiné než prezenční formě studia,

    b. 

  pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,

    c. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

    d. 

  pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.


  čl. 4 Závěrečné ustanovení

  Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 6/2004. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: