OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze


OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Č.j. 810/13

V Praze dne 16. května 2013


 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Na základě platných vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze a Katolické teologické fakulty stanovím pro konání státní doktorské zkoušky, jakož i pro obhajobu disertační práce, tyto pokyny:


čl. 1 Podávání přihlášek ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce


1. Student doktorských studijních oborů koná státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce po dokončení standardní doby doktorandského studia s přihlédnutím k možnosti přerušit nebo prodloužit přípravu.


2. Ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce může být připuštěn pouze student doktorského studia, o němž se oborová rada na návrh školitele usnesla, že splnil individuální studijní plán a doložil splnění publikační činnosti se souhlasem školitele.


3. Student doktorského studijního oboru Katolická teologie v souladu s Opatřením děkana 2/2010, čl. 1 odst. 1 koná na konci druhého ročníku soubornou zkoušku, jejíž složení je podmínkou pro admisi ke státní doktorské zkoušce. Tato povinnost se nevztahuje na studenty studijních oborů Církevní a obecné dějiny a Dějiny křesťanského umění.


4. Státní doktorskou zkoušku nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární řízení, ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor rozhodnutí děkana nezrušil.


5. Školitel podává návrh uvedený v odst. 2 až poté, co student ve zprávě o své činnosti (čl. 5 odst. 4 řádu doktorského studia KTF) uvedl, že je ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce připraven.


6. Student se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce dnem odevzdání závazné přihlášky včetně všech požadovaných příloh na vědecké oddělení.


7. Přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce se odevzdává na předepsaném formuláři, jehož elektronická verze je k dispozici na adrese http://www.ktf.cuni.cz/KTF-806.html.


8. Student odevzdává disertační práci v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby.


9. Spolu s usnesením uvedeným v odst. 2 projedná oborová rada návrh na jmenování předsedy a členů komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Předsedou těchto komisí má být především profesor.


10. Na jednání příslušné oborové rady jsou ustanoveni dva oponenti, kteří vypracují posudek předložené disertační práce. Děkan po domluvě s předsedy obou komisí stanoví řádný termín konání doktorské zkoušky a termín obhajoby disertační práce. Každý z těchto termínů se nejméně měsíc předem zveřejní na úřední desce.čl. 2 Státní doktorská zkouška
1. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.


a) Student studijního oboru Katolická teologie odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Otázky se opírají o okruhy ke státní doktorské zkoušce v příslušném oboru ve studentově specializaci a o předepsanou studijní literaturu k těmto okruhům. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


b) Student studijního oboru církevní a obecné dějiny odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Otázky vycházejí z tématických okruhů ke státní doktorské zkoušce v příslušném oboru a opírají se o předepsanou studijní literaturu k těmto okruhům. Těžiště kladených otázek je v časovém období a problematice disertační práce, každý student však obdrží i otázky z ostatních časových úseků celého vývojového období. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


c) Student studijního oboru Dějiny křesťanského umění odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


2. Státní doktorská zkouška se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěla“. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena tehdy, vysloví-li se takto v neveřejném tajném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro státní doktorskou zkoušku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl/a“, opravný termín je možné konat nejdříve za šest měsíců.


3. O konání státní doktorské zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných nezávislých členů komise nesmí být menší než tři.čl. 3 Obhajoba disertační práce
1. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.


a) Student doktorského studijního oboru Katolická teologie předkládá disertační práci v minimálním rozsahu 120 normostran bez anotací a příloh. Její formální úprava se řídí Pravidly formální úpravy akademických písemných prací, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Pouze v opodstatněných případech lze překročit hranici 200 normostran textu.


b) Student doktorského studijního oboru Církevní a obecné dějiny předkládá disertační práci, která má minimální rozsah 200 normostran textu. Její formální úprava se opírá především o citační úzus Českého časopisu historického, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Nedoporučuje se překročit maximální hranici 400 normostran textu.


c) Student doktorského studijního oboru Dějiny křesťanského umění předkládá disertační práci, která má minimální rozsah 200 normostran textu. Její formální úprava se řídí především Citačním územ Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Pravidlech formální úpravy akademických písemných prací, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Nedoporučuje se překročit maximální hranici 400 normostran textu.


2. Datum podání disertační práce se všemi požadovanými přílohami se považuje za datum odevzdání disertační práce.


3. Disertační práce se odevzdává ve třech svázaných exemplářích v pevné vazbě. K těmto exemplářům přiloží student práci v elektronické podobě, kterou opatří popisem, v němž uvede své jméno, název doktorské disertační práce a označí CD popisem dle přílohy č. 3.


4. Spolu s prací student odevzdá strukturovaný životopis.


5. Student předkládá autoreferát v maximální délce do 40 normostran, který obsahuje součásti:


a) obálka autoreferátu,


b) úvod včetně zhodnocení současného stavu řešené problematiky v českém i zahraničním prostředí


c) cíle bádání


d) metodika bádání


e) obsah a struktura disertační práce


f) teoretický a praktický přínos disertační práce


g) seznam publikací doktoranda


h) výčet nejdůležitějších použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů


ch) závěrečné shrnutí přeložené do některého ze světových jazyků


i) anotaci v českém a anglickém jazyce v maximální délce 25 řádek, klíčová slova v českém a anglickém jazyce.


Autoreferát se předkládá ve dvaceti písemných exemplářích a na jednom separátním CD nosiči.


6. Student vkládá v souladu s Opatřením děkana 1/2011 čl. 16, odst. 4 do elektronického systému text disertační práce pod funkcionalitu „řešení práce“, dále anotaci v českém i anglickém jazyce, abstrakt v českém i anglickém jazyce a autoreferát.


7. Student připojuje po titulní straně prohlášení ve znění: „Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené prameny a literaturu. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.“ Toto prohlášení opatřuje podpisem s udáním data a místa.


8. Školitel a oba oponenti písemně posoudí práci a navrhnou klasifikaci „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Školitel a oba oponenti dodají posudek v písemné podobě na vědecké oddělení a vloží posudek do webové aplikace v souladu s Opatřením děkana 1/2011 čl. 19, odst. 4 v přiměřené lhůtě, nejméně však pět pracovních dnů před konáním obhajoby. V odůvodněných případech může pověřený pracovník do SIS vložit posudek školitele nebo oponenta v jeho zastoupení.


9. V rámci obhajoby disertační práce student představí exposé zpracovaného tématu a odpoví na námitky a otázky obsažené v posudcích. Předseda komise, ostatní členové komise, školitel a oponenti mohou klást doplňující otázky, na které student odpovídá.


10. Obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěla“. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena tehdy, vysloví-li se takto v neveřejném tajném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro obhajobu doktorské disertační práce. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl/a“, určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.


11. O konání obhajoby disertační práce se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných nezávislých členů komise nesmí být menší než tři.


12. Po obhajobě vloží referent vědeckého oddělení k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby.čl. 4 Vydávání diplomu

1. Po vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.


čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nahrazuje opatření děkana 9/2011 Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce ve studijních programech Teologie, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury.


2. Útvar odpovědný za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty