OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2012 - Dodatek č. 1

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2012 - Dodatek č. 1


Č.j.: 952/13                                                                                     


V Praze dne 19. června 2013Opatření děkana č. 7/2012Harmonogram akademického roku 2012/20131. října 2012 – 30. září 2013
Dodatek č. 1


čl. 1
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 3/2012 (harmonogram akademického roku 2012/2013) s tímto doplňuje harmonogram akademického roku 2012/2013 Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlášený opatřením děkana č. 7/2012 takto:


V čl. 2 bod 2) Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací a termíny přihlášek k nim se doplňuje:


Studenti zapsaní do studia navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, studijního oboru Aplikovaná etika, mohou v období od 2. 9. 2013 do 6. 9. 2013 konat státní závěrečnou zkoušku ze všech jejích částí, a to v řádném i opravném termínu.

čl. 2
Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.                                                                                                  ThLic. Prokop Bož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: