OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2005 Udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (6. 4. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2005 Udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty

  Č.j. 632 / 05

  V Praze dne 6. dubna 2005


  V souladu s Řádem pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze stanovím pro Katolickou teologickou fakultu ve věci udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty toto upřesnění:


  čl. 1 Úvodní ustanovení

  Toto opatření upravuje udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (dále jen „fakulta“) členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.


  čl. 2 Medaile fakulty

  1. Fakulta uděluje „Pamětní medaili arcibiskupa Arnošta z Pardubic“ (dále jen „medaile“). Popis a zobrazení medaile je přílohou tohoto opatření.

  2. Evidenci udělených medailí fakulty vede děkanát fakulty ve zvláštní matrice fakulty.


  čl. 3 Udělení medaile

  1. O udělení  medaile fakulty rozhoduje na základě odůvodněného návrhu a po projednání ve svém kolegiu děkan.

  2. Medaile fakulty předává jménem fakulty děkan, nebo jím pověřený proděkan, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile fakulty.


  čl. 4 Závěrečná ustanovení

  Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  PŘÍLOHA K OPAtření děkana č. 4/2005 Udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty

  Popis medaile

  Na líci je vyobrazení arcibiskupa Arnošta z Pardubic (detail z obrazu Kladská Madona) s opisem „FACULTAS THEOLOGI? UNIV. CAROLIN? * PRAG? 1348 *“. Vpravo od podobizny arcibiskupa je umístěn nápis „ARNOŠT Z PARDUBIC“. Průměr medaile je 42 mm. Medaile je zhotovena z mincovní mosazi.


  Zobrazení medaile


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: