OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2013 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení


OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2013 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení

Č.j. 1291/13                                                                                         

V Praze dne 10. září 2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2013


Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení
čl. 1 Výše poplatků za rigorózní řízení

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 46 odst. 5 a v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6 stanovuji, že


1. Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5.500 Kč.


2. Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6 Rigorózního řádu UK se stanovují v paušální výši 500 Kč.


3. Výše náhrady nákladů spojených s používáním informačních technologií (nevztahuje se na tisk a kopírování) a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku se stanovují ve výši 3.000 Kč za každých započatých 12 měsíců počítaných ode dne, kdy nabídku služeb přijal. Nabídku služeb uchazeč přijímá dnem zaplacení stanovené částky.
4. Výše poplatku v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky činí 3.000 Kč. Náklady spojené s promocí hradí uchazeč, pokud nabídku této služby přijme.

čl. 2 Způsob úhrady

1. Příkazem k úhradě na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 333,


2. nebo složenkou na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 333.


Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč tím, že k přihlášce přiloží kopii příkazu k úhradě nebo ústřižek složenky.

čl. 3 Závěrečná ustanovení1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Vědecké oddělení, a dále Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti a nahrazuje Opatření děkana č. 5/2011.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty