OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2013 Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2013 Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze

Č.j. 1501/13

V Praze dne 14. října 2013


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2013 Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze

(změna Opatření děkana č. 13/2007 Organizační řád děkanátu KTF UK)

V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuji podrobnosti o vnitřní organizaci děkanátu Katolické teologické fakulty tímto způsobem:

čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty; ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečuje administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů fakulty, zejména děkana a proděkanů, v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, vnitřní správy a vnějších a zahraničních vztahů.


2. Sídlem děkanátu je Praha 6, Thákurova 3.


3. Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazení na děkanátě, je děkanát místem výkonu práce.

čl. 2 Organizační útvary děkanátu

Na děkanátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:


a) kancelář děkana,

b) studijní oddělení,

c) oddělení pro vědu,

d) oddělení pro vnější a zahraniční vztahy,

e) oddělení pro rozvoj

f) ekonomické oddělení,

g) technicko-hospodářské oddělení,

h) knihovna.


čl. 3 Proděkani, tajemník, vedoucí organizačních útvarů


1. Působnost proděkanů a tajemníka upravují příslušná opatření děkana[1].


2. Tajemník řídí děkanát po organizační a provozní stránce.


3. Vedoucího organizačního útvaru na návrh tajemníka jmenuje a odvolává děkan.


čl. 4 Kancelář děkana


1. Kancelář děkana zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana, a tajemníka zejména v těchto oblastech:


a) sekretářské práce pro děkana, a tajemníka,

b) podatelna,

c) úřední deska fakulty,

d) agenda pronájmu učeben.


2. Kancelář děkana plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


3. Kancelář děkana řídí děkan.

čl. 5 Studijní oddělení


1. Studijní oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro studium zejména v těchto oblastech týkajících se bakalářských a magisterských studijních programů:


a) příprava podkladů pro akreditaci studijních programů,

b) administrativní zajištění uskutečňování akreditovaných studijních programů,

c) evidence studentů a průběhu jejich studia,

d) shromažďování podkladů pro rozvrhy a seznam přednášek,

e) změny v rozvrhu a v organizaci výuky,

f) přijímací řízení,

g) rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

h) evidence státních závěrečných zkoušek,

i) evidence programů celoživotního vzdělávání,

j) evidence studentů s handicapem,

k) ve vymezených úkonech studijní agendy se studijním oddělením spolupracují pracovníci kateder/ústavu.


2. Studijní oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


3. Studijní oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Studijní oddělení vede vedoucí studijního oddělení. Řídí se metodickými pokyny proděkana pro studium.

čl. 6 Oddělení pro vědu


1. Oddělení pro vědu, zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro vědu zejména v těchto oblastech:


a) administrativní zajištění uskutečňovaných doktorských studijních programů,

b) administrativní zajištění činnosti vědecké rady,

c) administrativní zajištění činnosti oborových komisí doktorského studia,

d) příprava podkladů pro akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů,

e) příprava podkladů pro vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

f) příprava podkladů pro doktoráty honoris causa, hostující profesory, emeritní profesory, tituly udělované in memoriam,

g) příprava a organizace vědeckých konferencí, sympózií a dalších obdobných akcí,

h) zpracování přehledu vědecké a mezinárodní činnosti fakulty.


2. Oddělení pro vědu plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


3. Oddělení pro vědu podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro vědu

čl. 7 Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy

1. Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro zahraniční vztahy zejména v těchto oblastech:


a) administrativní zajištění národních a mezinárodních programů a spolupráce ve vzdělávací činnosti, administrativní zajištění národních a mezinárodních programů a spolupráce ve vědecké činnosti,

b) administrativní zajištění mezinárodních grantů a projektů,

c) administrativní zajištění zahraničních služebních cest a návštěv spojených s činností uvedenou v bodě a)-c),

d) zpracování přehledu mezinárodní činnosti fakulty.


2. Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo jeho proděkan.


3. Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro vnější a zahraniční vztahy.

čl. 8 Oddělení pro rozvoj

1. Oddělení pro rozvoj zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro rozvoj zejména v těchto oblastech:


a) příprava a realizace dlouhodobé vize rozvoje fakulty,

b) příprava ročních aktualizací dlouhodobého záměru fakulty,

c) koordinace a podpora příprav projektů GAČR, IP a CRP, případně dalších projektů,

d) administrace úkolů související s chodem oddělení a s realizacemi projektů,

e) podle pokynů děkana se podílí na organizaci kolokvií a konferencí,

f) aktivní spolupráce s PR pracovníkem fakulty a spolupráce na propagaci fakulty ve veřejném prostoru,

g) koordinace spolupráce mezi vědeckými centry fakulty. 


4. Oddělení pro rozvoj plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo jeho proděkan.


5. Oddělení pro rozvoj podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro rozvoj.

čl. 9 Ekonomické oddělení

1. Ekonomické oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a činnost jejích orgánů tím, že zejména:


a) dává tajemníkovi podklady pro zpracování návrhu rozpočtu fakulty a rozpisu příslušné části dotace státního rozpočtu a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

b) zajišťuje plnění funkce účtárny fakulty, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

c) zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd,

d) zabezpečuje vedení personální a mzdové agendy fakulty,

e) zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku,

f) pod vedením tajemníka plní další úkoly spojené s hospodařením fakulty.


2. Ekonomické oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


3. Ekonomické oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Ekonomické oddělení vede vedoucí ekonomického oddělení. Řídí se pokyny tajemníka.

čl.10 Technicko-hospodářské oddělení

Technicko-hospodářské oddělení zabezpečuje udržování a obnovu fakultou užívaných objektů a jejich vnitřního vybavení, a zajišťuje provoz fakulty po technické stránce. Plní též další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


čl. 11 Knihovna

1. Knihovna zabezpečuje knihovnické a informační služby. Plní též další úkoly, které jí uloží děkan nebo tajemník.


2. Činnost knihovny upravuje Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze, opatření děkana a další dokumenty.


3. V jednotlivých úkolech je knihovna řízena metodickými pokyny, které v rámci svých kompetencí dává vedoucí knihovny.

čl. 12 Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se opatření děkana č. 13/2007 Organizační řád děkanátu KTF UK ze dne 18. září 2007.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


[1] OD 2/2007 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka; OD 4/2010 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK.Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty