OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2005 Přijímání ke studiu na KTF UK bez přijímacích zkoušek do magisterských a bakalářských oborů (25. 2. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2005 Přijímání ke studiu na KTF UK bez přijímacích zkoušek do magisterských a bakalářských oborů

  Č.j.: 361/05

  V Praze dne 25. února 2005

  Na základě čl. 3 odst. 2 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze a čl. 6 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu KTF stanovím podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu na KTF UK bez přijímacích zkoušek následujícím způsobem:


  čl. 1 Všeobecné podmínky

  1. Bez přijímací zkoušky může být ke studiu na KTF UK přijat pouze ten uchazeč, který splňuje obecné podmínky pro přijetí, je v době podání žádosti řádným studentem na někte-ré vysoké škole a navíc splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

     a. 

   během posledních tří let studoval ve stejném nebo obdobném programu,

     b. 

   je v době podání žádosti řádným studentem některé z teologických fakult a hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského či magisterského oboru ná-boženské nauky,

     c. 

   hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského či magisterského oboru náboženské nauky a v době podání žádosti absolvoval nejméně 4 semestrální kurzy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy programu, do kterého se hlásí, a získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnocení výborně nebo obdobné hodnocení.

  2. Pokud uchazeč během posledních tří let studoval ve stejném nebo obdobném programu, ale v době podání žádosti není studentem vysoké školy, může být přijat bez přijímací zkoušky, pokud svoji žádost řádně odůvodní a důvody doloží.

  3. Pokud je uchazeč studentem nebo absolventem církevní VOŠ a v době podání žádosti absolvoval nejméně 4 semestrální kurzy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy pro-gramu, do kterého se hlásí, může být přijat bez přijímací zkoušky, pokud získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnocení výborně nebo obdobné hodnocení. Svoji žádost musí řádně doložit.


  čl. 2 Žádost uchazeče

  1. Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč ve stanoveném termínu spolu s obvyklou přihláškou ke studiu a příslušnou požadovanou dokumentací.

  2. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a potvrzení o studiu).


  čl. 3 Rozhodování o žádosti

  1. Žádost posuzuje děkan nebo proděkan pro studium.

  2. Každá žádost je posuzována individuálně a proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat děkanovi KTF do 30 dnů po převzetí, nejpozději však v den konání 1. kola řádného ter-mínu přijímací zkoušky.

  3. Žádost o prominutí přijímací zkoušky, která nesplňuje všeobecné podmínky (čl. 1) nebo je neúplná, bude zamítnuta.

  4. Uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.


  čl. 4 Závěrečné ustanovení

  Toto opatření schválil akademický senát KTF dne 24. února 2005 a nabývá platnosti i účinnosti dnem vyhlášení.


  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: