Příjímací řízení 2005/06, druhé kolo


Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2005/2006

Další přijímací řízení se týká pouze akreditovaného studijního programu teologie.

 • bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)

 • navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)

Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz.


1. Obecné informace o přijímacím řízení

V souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.

Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení). K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

K přihlášce je třeba přiložit:

 • originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance nebo příjmový doklad pokladny KTF UK)

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně též dokladů o studiu na VOŠ nebo VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány

 • doklad o znalosti českého jazyka (kdo nevykonal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

 • stručný životopis

 • osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2004

Místo podání přihlášky: 

Administrativní poplatek 500, - Kč:

Katolická teologická fakulta UK

Studijní oddělení

Thákurova 3

160 00 Praha 6

Termín podání přihlášky: 5.  srpna  2005

Komerční banka

účet č. 32 034 061/0100

variabilní symbol pro složenky: 022

 variabilní symbol pro banku: 022

2. Informace pro bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.

Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 25 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.

Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.


a) Písemný test (max. 50 bodů):

Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.

Povinná literatura:

Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):

Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:

I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),

II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).

Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.

Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.


Bonifikace:

 • Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

 • Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.

 • Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.Termín


Řádný termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo): 6. a 7. září  2005 


Náhradní termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo):  13. září 20053. Informace pro navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.

Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení, doklad o absolvování studia na VOŠ nebo VŠ, osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost (srov. níže bonifikace).

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru náboženské nauky na KTF UK. Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:

  a. 

systematické teologie (max. 35 bodů): fundamentální teologie, dogmatická teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého

  b. 

teologie a teorie církevní praxe (max. 35 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie

  c. 

bakalářské práce (uchazeč předloží kopii své bakalářské práce), motivace, jazykových znalostí (max. 30 bodů).

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Bonifikace:

 • Absolvent bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.

 • Absolvent bakalářského studijního programu, který je podobný programu teologie, obor náboženské nauky na KTF UK, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek, pokud státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“.


 Termín

Řádný termín přijímacích zkoušek: 6. září  2005 


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 13. září  20054. Informace pro magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 30 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.

Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.


a) Písemný test (max. 50 bodů):

Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.

Povinná literatura:

Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):

Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:

I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),

II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).

Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.

Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.


Bonifikace:

 • Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

 • Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.

 • Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.


Termín


Řádný termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo) 6. a 7. září  2005 


Náhradní termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo)  13. září  2005


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: