Přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2005/2006


Přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2005/2006

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK) vypisuje přijímací řízení pro doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky), a to v těchto specializacích:

  a. 

fundamentální a dogmatická teologie

  b. 

teologická etika a spirituální teologie

  c. 

pastorální teologie a kanonické právo1. Obecné informace o přijímacím řízení

V souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.

Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. K přihlášce je třeba pevně připojit originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:

  • originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (např. poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance, příjmový doklad pokladny KTF UK)

  • ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tento doklad nostrifikován

  • stručný životopis, jehož součástí je i resumé obhájené magisterské diplomové práce a případný seznam publikační a další vědecké činnosti

  • osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

  • žádost o přijetí do jedné z otevíraných specializací uvnitř daného oboru a návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.

Místo podání přihlášky: 

Administrativní poplatek 500, - Kč:

Katolická teologická fakulta UK

Studijní oddělení

Thákurova 3

160 00 Praha 6

Termín podání přihlášky: 5.  srpna  2005

Komerční banka

účet č. 32 034 061/0100

variabilní symbol pro složenky: 022

 variabilní symbol pro banku: 022

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2005


2. Podmínky přijímacího řízení

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Doporučuje se, aby uchazeč před podáním přihlášky určil s vedoucím příslušné katedry nebo proděkanem pro vědu specializaci a zaměření uvnitř daného oboru; v akad. roce 2005/2006 otevírá Katolická teologická fakulta tyto specializace: a) fundamentální a dogmatická teologie; b) teologická etika a spirituální teologie; c) pastorální teologie a kanonické právo. Součástí stručného životopisu je i resumé obhájené magisterské diplomové práce a případný seznam publikační a další vědecké činnosti. K přihlášce uchazeč přikládá také návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.

Přijímací komise u každého uchazeče na základě dokladů posoudí kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu teologie, obor katolická teologie: uchazeč musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, předpokládá se zpravidla znalost teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou světových jazyků.


Přijímací zkouška je dvoukolová:

První část je písemná, ve které je odpovědí na otevřené otázky prověřena teologická a filosofická erudice a jeden cizí jazyk relevantní pro obor zvoleného výzkumu.

Maximální počet získaných bodů je 10.

Do druhého kola postupuje každý, kdo získá alespoň 5 bodů.


Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a o návrhu tématu a cílů vlastního výzkumu. Zkoumány budou: výsledky předchozího studia, jazykové znalosti, záměr výzkumu resp. disertace, celková výchozí orientace v daném tématu, způsob prezentace.


Termín


Řádný termín přijímacích zkoušek: 6. 6. 2005


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 20. 6. 2005
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: