OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2004 Nahlédnutí do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu (17. 5. 2004)

  OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2004 Nahlédnutí do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu

  Č.j.: D105/04

  V Praze dne 17. května 2004


  V souladu s čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze stanovuji pro

  Katolickou teologickou fakultu ve věci nahlížení do materiálů týkajících se rozhodnutí

  o přijetí ke studiu tyto organizačně administrativní náležitosti:

  1. Stanovené podmínky

  1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do odeslání výsledku přezkumného řízení. Fakulta umožní uchazeči nahlédnutí na počkání nebo stanoví termín nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy o nahlédnutí požádal.

  2. Upřesnění pojmů:

     a. 

   pod pojmem „nahlédnout“ se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich

   výpisky;

     b. 

   pod pojmem „materiály“ se rozumí veškeré dokumenty, které byly součástí přihlášky,

   dále písemné testy vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení

   uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, včetně hodnocení všech

   forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další.

  3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze v kanceláři studijního a vědeckého

   oddělení, v úředních hodinách a za přítomnosti zaměstnanců tohoto oddělení.

  2. Závěrečné ustanovení

  Toto opatření se vydává na dobu určitou do konce kalendářního roku 2004 a nabývá

  okamžité platnosti i účinnosti.


  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám