OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2005 Nahlédnutí do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu (5. 5. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2005 Nahlédnutí do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu

  Č.j.:999/05  

  V Praze dne 5. května 2005
  V souladu s čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze stanovuji pro Katolickou teologickou fakultu ve věci nahlížení do materiálů týkajících se rozhodnutí o přijetí ke studiu tyto organizačně administrativní náležitosti:


  1. Stanovené podmínky

  1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do odeslání výsledku přezkumného řízení. Fakulta umožní uchazeči nahlédnutí na počkání nebo stanoví termín nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy o nahlédnutí požádal.

  2. Upřesnění pojmů:

     a. 

   pod pojmem „nahlédnout“ se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky;

     b. 

   pod pojmem „materiály“ se rozumí veškeré dokumenty, které byly součástí přihlášky, dále písemné testy vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další.

  3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze v kanceláři studijního oddělení, v úředních hodinách a za přítomnosti zaměstnanců tohoto oddělení.


  2. Závěrečné ustanovení


  Toto opatření nabývá platnosti a účinností k 1. červnu 2005.


  Prof.PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: