Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 11. 1. 2011

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 11. 1. 2011


Č.j.: 1/11

V Praze dne 12. ledna 2011


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 11. 1. 2011
  1. VR UK KTF schválila jednomyslně program zasedání v rozšířené podobě.

  2. VR UK KTF schválila zápis ze zasedání ze dne 18. 5. 2010.

  3. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení fakulty.

  4. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení fakulty o dlouhodobém záměru UK KTF.

  5. VR KTF UK projednala a jednomyslně schvaluje rozšíření výuky hebrejského jazyka.

  6. VR KTF UK jednomyslně schválila návrh zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky.

  7. VR KTF UK jednomyslně doporučila jmenovat prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera, S.J. emeritním profesorem.

  8. VR KTF UK stanovila příští termín zasedání dne 27. května 2011 od 13:00 hod.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: