Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 15. listopadu 2011

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 15. listopadu 2011

Č.j.:1740/11

V Praze dne 15. listopadu 2011
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 15. listopadu 2011
  1. VR UK KTF schválila program zasedání.

  2. VR UK KTF schválila zápis zasedání Vědecké rady ze dne 27.5.2011.

  3. VR UK KTF vzala na vědomí informace vedení fakulty.

  4. VR UK KTF projednala a schválila žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Z celkového počtu členů VR UK KTF (14) se účastnilo zasedání 9 členů VR UK KTF. Hlasování: 9 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů, 0 se zdrželo.

  5. VR UK KTF schválila hodnocení studentů doktorského studia v akademickém roce 2010/2011.

  6. VR UK KTF schválila zařazení prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. mezi školitele doktorského studijního oboru Církevních a obecných dějin.

  7. VR UK KTF schválila návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů Teologie a dále Obecné teorie a dějin umění a kultury.

  8. VR UK KTF navrhla jmenování PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. do oborové rady GAUK a děkan předkládá tento návrh na RUK dle čl. 5 odst. 1 IV. Úplného znění grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: