OPATŘENÍ DĚKANA č.11/2004 Hodnocení výuky studenty (20. 10. 2004)


  OPATŘENÍ DĚKANA č.11/2004 Hodnocení výuky studenty

  Č.j. 698/04

  V Praze dne 20. října 2004

  V souladu s Řádem pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji hodnocení výuky studenty (dále jen "evaluace"), ve kterém se bude hodnotit uplynulý akademický rok 2003-04.


  čl. 1 Organizace evaluace

  1. Evaluaci řídí proděkan pro studium.

  2. Celkové zhodnocení evaluace provede Akademický senát KTF UK.

  3. Evaluační dotazníky rozdává i shromažďuje na základě dohody studentská komora AS KTF, případně jiní studenti, které člen AS KTF pověří.

  4. Všechny vyplněné dotazníky budou odevzdány proděkanovi pro studium k dalšímu zpracování.


  čl. 2 Termíny evaluace

  1. Evaluace proběhne od 20. do 23. října 2004.

  2. Vyhodnocení statistických údajů proběhne do konce listopadu 2004.


  čl. 3 Vyhodnocení evaluace

  1. Zpracování dotazníků bude provedeno ručním převedením dat a statistickým zpracováním v programu SPSS.

  2. Zpracovaná data budou předána vedoucím jednotlivých kateder a ÚDKU. Vyhodnocení evaluačních dat provedou jednotlivé katedry a ÚDKU, které o výsledcích jednání vyhotoví stručnou zprávu, jež bude obsahovat informaci o nedostatcích ve výuce, na které evaluace upozornila, a návrh na jejich odstranění včetně případných obsahových změn a organizačních kroků. Zpráva může též obsahovat doporučení dalších koncepčních i organizačních změn evaluace. Soubor těchto zpráv bude zveřejněn na internetové stránce fakulty.

  3. Průběh evaluace zhodnotí AS KTF svým usnesením, které může obsahovat i doporučení případných změn pro další kolo evaluace.

  4. AS KTF určí, která souborná statistická data budou zveřejněna na internetové stránce fakulty.


  čl. 4 Závěrečné ustanovení

  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.  PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám