Dějiny křesťanského umění Bc., Mgr.


Bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Základní charakteristikaBakalářský studijní obor „Dějiny křesťanského umění“ je součástí studijního programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“ (KKOV 8109R). Standardní doba studia je 3 roky, forma studia je prezenční. Studijní obor „Dějiny křesťanského umění“ je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.


Absolvent získává zevrubné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost, se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století; zná základy pomocných věd historických, základy křesťanského učení a církevní dějiny; je jazykově vybaven pro odbornou činnost. Je připraven zejména pro práci v institucích zabývajících se výzkumem a ochranou kulturních památek.Uplatnění získaného vzděláníVzdělání v oboru dějin křesťanského umění poskytuje intelektuální předpoklady pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích, v institucích a privátních firmách zabývajících se archeologií středověku, obnovou a restau­rováním památek; v institucích a zařízeních církevních (biskupství, klášterů atp.), zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů; v institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice.

Průběh a organizace studia


Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.


Studijní povinnosti
Student si zapisuje ve shodě s harmonogramem akademického roku v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru, nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem. Z volitelných předmětů budou otevřeny pouze ty, ve kterých bude v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. Volitelné předměty s menším počtem zapsaných nebudou v tomto akademickém roce otevřeny, pokud děkan nestanoví jinak. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení.


Student má právo zapsat si předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, pokud splnil podmínky k jeho zápisu, a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.


Minimálním počtem kreditů nutným pro zápis do druhého úseku studia je 30, do třetího 60 a do čtvrtého 90. Úsekem studia je akademický rok.


Student musí absolvovat všechny povinné předměty stanovené jednotným studijním plánem. Z povinně volitelných předmětů musí absolvovat nejméně jeden vybraný předmět z každé skupiny. Jedná se o tyto tři skupiny:


a) povinně volitelný seminář,


b) povinně volitelné uměleckohistorické cvičení,


c) povinně volitelný odborný jazyk.


Ostatní předměty z těchto skupin mohou být absolvovány v rámci volitelných předmětů. Zápočet kurzu VAR001 Metodika bakalářské práce získá student od vedoucího prácepoté, co vedoucí katedry(ústavu) schválil téma bakalářské práce.


Doporučuje se studium latinského jazyka. Získání zápočtu z jazykového předmětu KJAZ168 Latinský jazyk 4 (syntax) usnadňuje postup do navazujícího magisterského studia, protože součástí přijímacího řízení je zkouška z latinského jazyka ve stejném rozsahu. Studenti, kteří získají výše uvedený zápočet, jsou od této části přijímací zkoušky osvobozeni.


Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou rozdělenou dvě části. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce o rozsahu minimálně 40 normostran textu a z ústních komisionálních zkoušek z dějin českého umění, z dějin evropského umění a z metodologie dějin umění. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné předměty, povinně volitelné předměty dle předepsaných skupin a volitelnépředměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně 180; za povinné předměty minimálně 126 kreditů, za povinně volitelné minimálně 36 kreditů a za volitelné předměty minimálně 18. kreditů. Student je povinnen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných studijních povinností pro tuto část státní závěrečné zkoušky.


Doporučený studijní plánDoporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.


Navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

Základní charakteristika

Navazující magisterský studijní obor „Dějiny křesťanského umění“ je součástí studijního programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“ (KKOV 8109T); ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění „navazuje“ na stejnojmenný bakalářský studijní program a obor zabezpečovaný Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (KKOV B 8109). Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je prezenční.  Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru dějin výtvarného umění, se zvláštním zřetelem ke křesťanskému umění. Cílem je rozvinout u studentů schopnost samostatným a tvůrčím způsobem přistupovat k uměleckohistorickým problémům.


Vedle studia dějin umění se zvláštním zaměřením na díla umění křesťanského zahrnuje studijní program obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Speciálním zaměřením uměleckohistorických oborů a skladbou oborů pomocných se toto studium výrazně odlišuje od zaměření studia dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského studia dějin křesťanského umění bude mít důkladné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století. Studium jej připravuje k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru a směřuje k jeho přípravě pro práci ve vědeckých institucích,  institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice, v oblasti péče o sakrální a jiné památky, pro pedagogické působení na středních a vysokých školách. Cílem je nejen dovést studenta k důkladnému poznání dějin umění v širokém kontextu, ale i k samostatnému a tvůrčímu přístupu k uměleckohistorickým problémům.

Do studijního programu jsou zařazeny předměty připravující k výkonu zaměstnání v oboru památkové péče, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích. Studenti jsou připravováni pro práci v institucích a zařízeních církevních, zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů, ať už jde o biskupství, kláštery, vikariáty ad.


Studijní povinnosti


Student si zapisuje ve shodě s harmonogramem akademického roku v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru. Z volitelných předmětů budou zapsány pouze ty, ve kterých bude v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. Volitelné předmětyy s menším počtem zapsaných nebudou v tomto akademickém roce otevřeny, pokud děkan nestanoví jinak. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.
Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení.
Student má právo si zapsat předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, pokud splnil podmínky k jeho zápisu, a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.Studenti musí absolvovat všechny povinné předměty stanovené jednotným studijním plánem.


Klíč výběru povinně volitelných předmětů (minimálně 56 kreditů):


Studenti si z nabízených povinně volitelných předmětů vybírají podle své specializace a podle zvoleného tématu diplomové práce. U studentů zaměřených na dějiny umění  středověku předpokládáme tuto kombinaci: Pomocné vědy historické – středověk (2 zápočty), 4 zápočty ze semináře: Seminář umění středověku nebo Křesťanské umění v době raného a vrcholného středověku – výběrový seminář, dále 2 zápočty a 2 zkoušky z povinně volitelných přednášek: Historická kultura a její vývoj a Konstrukce historických staveb a 1 zkoušku: Byzantské umění nebo Obraz a kult.


U studentů zaměřených na dějiny umění novověku (renesance a baroka) předpokládáme tuto kombinaci: Pomocné vědy historické – novověk (2 zápočty), 4 zápočty ze semináře: Seminář renesance a baroka nebo Křesťanské umění v době renesance a baroka - výběrový seminář, dále 2 zápočty a 2 zkoušky z povinně volitelných přednášek: Křesťanské umění v době renesance a baroka a Dějiny barokní architektury a 1 zkoušku Obraz a kult.


U studentů zaměřených na dějiny umění 19. a 20. století předpokládáme tuto kombinaci: Pomocné vědy historické – novověk (2 zápočty), 4 zápočty ze semináře: Seminář umění 19. a 20. století nebo Výběrový seminář dějin umění 19. a 20. století, dále 2 zápočty a 2 zkoušky z povinně volitelných přednášek: Umění 19. a 20. století a Architektura 19. a 20. století a 1 zkoušku Obraz a kult.


Ostatní předměty jsou volitelné.


Zápočet předmětu KVAR008 Metodika diplomové práce získá student od vedoucího katedry poté, co vedoucí práce schválil téma diplomové práce a téma práce zadal do systému SIS.


                                                                                         

Po složení předepsaného počtu zkoušek a zápočtů v celkovém počtu minimálně 120 kreditů, z toho minimálně 52 kreditů za povinné předměty, minimálně 56 za povinně volitelné předměty a minimálně 12 za volitelné předměy, lze ukončit magisterský cyklus studia složením státní závěrečné zkoušky a obhájit písemnou diplomovou práci o rozsahu minimálně 60 normostran textu, která má charakter samostatné odborné práce.Rozsah státních závěrečných (magisterských) zkoušek:


Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:


  1. Obhajoba diplomové práce

  2. Ústní zkouška zahrnující tyto tři okruhy:

Dějiny umění v českých zemích


Dějiny umění v Evropě


Metodologie - historiografie dějin uměníPro skládání jakékoliv z částí státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny povinné předměty, povinně volitelné dle předepsaných skupin a dosáhnout požadovaného počtu kreditů (tj.120).Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu.

Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.Na tento studiní program navazuje doktorský studijní program Dějiny křesťanského umění.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: