Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 2. června 2005

  Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 2. června 2005

  Č.j.: 1145/05

  V Praze dne 2. června 2005


  1. AS KTF schvaluje program zasedání v pozměněné podobě.

   1. Vystoupení děkana KTF

   2. Vyhlášení doplňovací volby do AS KTF

   3. Doplnění předsednictva

   4. Vyhlášení voleb do AS UK pro období 2006-2009

   5. Vyjádření k re/akreditaci studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění při KTF

   6. Hodnocení výuky na KTF UK 2004

   7. Zlepšení studijního zázemí

   8. Problematika zkoušek

   9. Otázky spojené se zlepšením fakultního prostředí

   10. Otázka velikonoční praxe

   11. Různé

  2. AS KTF doporučuje děkanovi, aby za první pololetí 2005 byla vyplacena další mzda podle čl. 17 Vnitřního mzdového předpisu UK, a to ve výši 50 procent.

  3. V souladu s čl. 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS KTF vyhlašuje senát KTF doplňovací volbu do AS KTF na 3.-5.11.2005. Podrobnosti stanoví senátem zvolená volební komise.

  4. AS KTF zvolilo do svého předsednictva Martinu Kratochvílovou.

  5. V souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK stanovuje AS KTF termín voleb kandidátů z KTF za členy do AS UK na 3.-5.11.2005 a volby budou probíhat v prostorách KTF UK. Podrobnosti určí senátem zvolená dílčí volební komise KTF.

  6. AS KTF souhlasí s:

   • Reakreditací  bakalářského studijního programu oboru  Dějiny křesťanského umění,

   • Reakreditací navazujícího magisterského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,     

   • Akreditací doktorského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,

   • Akreditací doktorského studijního programu oboru Církevní a obecné dějiny.

  7. AS KTF přijímá výsledky hodnocení výuky na KTF UK 2004 s výhradou.

  8. AS KTF doporučuje návrh dovybavit počítačovou učebnu čtecí a vypalovací mechanikou CD a DVD, scannerem  a novými PC jednotkami a zmodernizováním textového editoru.

  9. AS KTF apeluje na vedení KTF, aby se staralo o účelovou funkčnost knihovny.

  10. AS KTF se zabýval otázkou stanovování podmínek složení atestace ze strany vyučujících a vyzývá k důslednému zachovávání této praxe.

  11. AS KTF požaduje pořízení košů na tříděný odpad.

  12. AS KTF nepožaduje, aby se doba velikonoční odborné praxe prodloužila na dobu celého Svatého týdne.


  ThLic. Prokop Brož

  předseda AS KTF UK


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: