Mezinárodní doktorandská konference "Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět" 24. 4. 2015

Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů


Vidět ­− Slyšet − Číst – Rozumět


24. 4. 2015


ico


V pořadí již čtvrtá, a z toho druhá mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, pořádaná Katolickou teologickou fakultou, byla určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů dějin umění, teologie a dalších humanitních studií, jako je například literatura, hudba, kulturologie a další. Konference si kladla za cíl umožnit mladým badatelům představit výsledky svého dosavadního bádání, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a problematiky, kterými se ve svém oboru zabývají.


Konference se konala 24. dubna 2015 v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla organizovaná, pod vedením proděkana pro vědu doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, PhD., studenty doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury Magdalénou Novou a Marií Opatrnou.


Téma konference „Vidět – Slyšet – Číst - Rozumět“ bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky se zabývaly díly výtvarnými, teologickými, kulturně-historickými, literárními, hudebními apod. V centru badatelského zájmu mohlo stát jak dílo hmotné, například z oblasti výtvarného umění, tak i dílo nehmotné jako hudba nebo duchovní podstata. Podmínkou pro přijetí příspěvku na konferenci bylo zařazení studovaného díla do historických souvislostí a interpretace na základě smyslových vjemů vymezených názvem konference. Dílo nebo zvolená problematika tedy měla být vysvětlena prostřednictvím toho, jak jej lidé mohou vidět, slyšet nebo číst a na základě toho ve výsledku porozumět.


Na konferenci bylo vybráno z celkového množství přihlášených příspěvků, po schválení garanty jednotlivých sekcí, 50 příspěvků. Témata příspěvků byla velmi pestrá stejně jako množství zástupců z mnoha českých i zahraničních univerzit; kromě zástupců Katolické teologické fakulty UK se zúčastnili studenti Filozofické fakulty UK, Husitské teologické fakulty UK, Evangelické teologické fakulty UK, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy Univerzity, Vysoké školy uměleckoprůmyslové, a zahraniční studenti z univerzit: Sapienza Università v Římě, Università Padova, Università Tor Vergata v Římě, Uniwersytet Wroclawski, Uniwersytet Jagiellonski Krakowie.


Jednotlivé konferenční výstupy byly rozděleny podle svého zaměření do 5 sekcí (středověká, novověká – renesanční, novověká - barokní a teologická část, umění 19. a 20. století a specifické vědní obory). Délka příspěvků byla stanovena na 20 minut s možností desetiminutové diskuze po každém příspěvku. Jednacími jazyky konference byla čeština a angličtina. Mnohé příspěvky zaujaly řadu posluchačů, kteří zavítali na konferenci se zájmem o poslech mladých badatelů. Příspěvky přinesly řadu nových poznatků a nových metodologických přístupů k daným oborům.


Program konferenceSborník příspěvků

Mnohé příspěvky byly kladně hodnoceny z řad recenzentů a byly vydány ve sborníku z konference, který vyšel v září 2015.

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-254.html

Obsah sborníkuPřednáška profesora Thomase DaCosty Kaufmanna

Na závěr konference byla přednesena velmi poutavá přednáška Co je německého na německé renesanci“ váženým hostem konference, profesorem z Princeton University, Thomasem DaCostou Kaufmannem. Přednášku si nechala ujít, kromě účastníků a posluchačů konference, také řada českých odborníků z dějin umění. Největší posluchárna Katolické teologické fakulty nebyla ani schopna pojmout všechny, kteří měli zájem vyslechnout si téměř dvouhodinovou přednášku prof. Kaufmanna. Kromě našeho pana děkana ThLic. Prokopa Brože, proděkana pro vědu doc. Martina Zlatohlávka a řady pedagogů naší fakulty, byli přítomni například ředitel Národní galerie doc. Jiří Fajt, ředitelka Sbírky grafiky a kresby Dr. Volrábová, mnozí z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, například prof. Konečný, PhDr. Štěpán Vácha a mnozí další z českých univerzit (všechny není možné ani jmenovat).


Téměř všichni po přednášce ještě strávili zbytek večera v rozhovoru s prof. Kaufmannem u malého pohoštění. Prof. Kaufmann neúnavně diskutoval a byl ochoten se s každým osobně seznámit a diskutovat o nejrůznějších tématech z oboru dějin umění.


Poděkování patří všem zúčastněným za kvalitní přípravu příspěvků, jejich účast, také všem posluchačům, kteří vytvářeli příjemnou atmosféru v jednotlivých sekcích a také všem, kteří umožnili konání konference.Autoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná


Kontakt:
Fotogalerie

Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám