OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2005 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK (7. 9. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2005 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK

  (změna Opatření děkana č. 10/2004)

  Č.j. 2076 / 05

  V Praze dne 7. 9. 2005


  Na základě čl. 7 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF následujícím způsobem:


  čl. 1 Proděkan pro vědu

  1. Je statutárním zástupcem děkana, v nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu.

  2. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování doktorských akreditovaných studijních programů, koordinuje práci oborových rad, zabezpečuje podmínky pro realizaci individuálních studijních plánů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro studium.

  3. Připravuje podklady pro zasedání vědecké rady (včetně habilitačních a profesorských řízení) a řídí její agendu.

  4. Koordinuje výzkumné záměry a výzkumná centra, na kterých se fakulta podílí.

  5. Zodpovídá za přípravu a organizaci vědeckých konferencí, seminářů, sympozií, přednášek apod.; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.

  6. Zodpovídá za přípravu materiálů pro jmenování čestných doktorátů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.

  7. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  8. Řídí a kontroluje oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.

  9. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.


  čl. 2 Proděkan pro studium

  1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských akreditovaných studijních programů; zejména:

     a. 

   rozhoduje o právech a povinnostech studentů včetně přezkumného řízení, všestranně dbá o jejich potřeby

     b. 

   zodpovídá za dodržování studijního a zkušebního řádu a dalších předpisů týkajících se studia a studentů

     c. 

   zodpovídá za organizaci přijímacích zkoušek, zápisů a imatrikulací, promocí, za evidenci a agendu studentů, vydávání diplomů, vysvědčení a osvědčení, zpracování seznamu přednášek a rozvrhů

     d. 

   zodpovídá za realizaci studijních plánů

     e. 

   zodpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních zkoušek

     f. 

   řídí a kontroluje studijní oddělení.

  2. Zodpovídá za studentskou vědeckou činnost.

  3. Připravuje návrh harmonogramu studijního roku, spolu s garanty připravuje koncepty studijních plánů.

  4. Připravuje, organizuje a koordinuje programy celoživotního vzdělávání; spolupracuje přitom podle potřeby s ostatními proděkany.

  5. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


  čl. 3 Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

  1. Zastupuje děkana ve věci vnějších a zahraničních vztahů fakulty.

  2. Zodpovídá za rozvíjení vztahů s domácími i zahraničními vědeckými, charitativními, pastoračními a pedagogickými institucemi; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s vedoucími kateder.

  3. Zodpovídá za organizaci pobytu domácích i zahraničních hostů a studentů.

  4. Zodpovídá za organizaci studijních pobytů a stáží pedagogů i studentů; spolupracuje přitom s proděkanem pro studium.

  5. Koordinuje zahraniční a ostatní služební cesty, kontroluje a eviduje cestovní zprávy.

  6. Koordinuje účast a vystupování na domácích i zahraničních akcích.

  7. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  8. Řídí a kontroluje ediční radu KTF UK, je zodpovědný za přípravu edičního plánu, vydávání publikací KTF UK.

  9. Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výsledků bádání; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu.

  10. V rámci svých kompetencí ve spolupráci s proděkanem pro vědu řídí oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.

  11. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vědu a proděkana pro rozvoj.


  čl. 4 Proděkan pro rozvoj

  1. Zastupuje děkana ve věci rozvoje fakulty.

  2. Připravuje podklady pro akreditaci a reakreditaci studijních programů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkany, s garanty studijních programů a s vedoucími kateder.

  3. Řídí a kontroluje grantovou a projektovou činnost, včetně evidence jejích výstupů a závěrečných zpráv; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu a s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.

  4. Připravuje koncept dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizace; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s akademickým senátem. Koordinuje realizaci dlouhodobého záměru.

  5. Připravuje podklady pro hodnocení fakulty.

  6. Zodpovídá za přípravu návrhu výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření fakulty; spolupracuje přitom s ostatními proděkany, s tajemníkem fakulty a s akademickým senátem.

  7. Připravuje návrh na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení organizačních součástí fakulty.

  8. Řídí a kontroluje správu a rozvoj počítačové sítě a webových stránek.

  9. Je členem knihovní rady a zastupuje děkana v úkonech spojených s řízením knihovny.

  10. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro studium.


  čl. 5 Obecné zásady pro práci proděkanů

  1. Aktivně spolupracují s prorektory UK.

  2. Závažná rozhodnutí konzultují předem s děkanem KTF UK.

  3. Pravidelně se účastní kolegia děkana.

  4. Dodržují vnitřní předpisy UK a KTF UK.

  5. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.

  6. Mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.

  7. Výnosy a pokyny proděkanů vydané v rámci jejich kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.


  čl. 6 Závěrečné ustanovení

  Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: