OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2005 Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (7.10.2005)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2005 Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

Č.j. 2301 / 05

V Praze dne 7. října 2005


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se Stipendijním řádem UK a se Stipendijním řádem KTF UK přiznávám stipendium za vynikající studijní výsledky:

čl. 1 Úvodní ustanovení

Stipendium za vynikající studijní výsledky bude přiznáno dvanácti nejlepším studentům, kteří splňují podmínky pro jeho přiznání. Stipendium přiznává děkan z vlastního podnětu.

čl. 2 Podmínky a překážky přiznání stipendia

 1. Podmínkou pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je (Stipendijní řád KTF, čl. 3 odst. 3):

    a. 

  složení všech zkoušek bez opravného termínu a všech zápočtů,

    b. 

  dosažení prospěchového průměru 1,5 nebo lepšího.

 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet (Stipendijní řád UK, čl. 8 odst. 1 a 2):

    a. 

  pokud studuje v jiné než prezenční formě studia,

    b. 

  pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 6 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,

    c. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

    d. 

  pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia,

    e. 

  pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia.

Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze přiznat studentům doktorských studijních programů (Stipendijní řád UK, čl. 4 odst. 5).

čl. 3 Stanovení pořadí nejlepších studentů

Pořadí studentů bude určeno na základě prospěchového průměru všech zkoušek v předchozím úseku studia. V případě, že více studentů bude mít shodný průměr, bude výše stipendia stanovena podílem z celkové částky obsažené v níže uvedené tabulce.

čl. 4 Výše a výplata stipendia

 1. Stipendium bude vyplaceno jednorázově na Ekonomickém oddělení KTF UK v průběhu listopadu 2005, a to v této výši:


  Pořadí studenta  Výše stipendia  1.  11.500 Kč  2.  11.000 Kč  3.  10.500 Kč  4.  10.000 Kč  5.  9.500 Kč  6.  9.000 Kč  7.  8.500 Kč  8.  8.000 Kč  9.  7.500 Kč  10.  7.000 Kč  11.  6.500 Kč  12.  6.000 Kč


  Stipendia budou uhrazena ze stipendijního fondu.

čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Tato kritéria byla projednána Akademickým senátem UK KTF dne 6.10.2005.

 2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: