OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2005 Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia (7.10.2005)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2005 Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia

Č.j. 2302 / 05

V Praze dne 7. října 2005


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se Stipendijním řádem UK a se Stipendijním řádem KTF UK stanovuji tato pravidla pro doktorandská stipendia:

čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v  prezenční formě studia (čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu UK).

 2. Doktorandské stipendium je studentovi po dobu celého roku studia vypláceno jako pravidelná, měsíčně se opakující částka (Čl. 3 odst. 5 Stipendijního řádu UK).

čl. 2 Překážky přiznání stipendia

 1. Doktorandské stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet (Čl. 8 Stipendijního řádu UK):

    a. 

  pokud studuje v jiné než prezenční formě studia,

    b. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

    c. 

  pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

čl. 3 Výše měsíčního stipendia

 1. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 5.000 Kč (Čl. 6 odst. 2 Stipendijního řádu UK).

 2. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 6.000 Kč plus prémie ve výši 0 – 3.000 Kč.

  Výše prémie se stanoví na začátku každého akademického roku na základě počtu bodů přidělených proděkanem pro vědu každému doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.

  Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek dotace na doktorandské stipendium vydělený celkovým počtem přidělených bodů.

 3. Stipendia budou uhrazena z dotace.

čl. 4 Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla byla projednána Akademickým senátem UK KTF dne 6.10.2005.

 2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Příloha č. 1 Výše doktorandských stipendií - rozdělení prémie

Období:


Proděkan pro vědu přidělí v každém sloupci 0-10 bodů.Jméno doktorandastudiumpublikacegrantcelkem bodůcelkem Kčzaokrouhleno


Zůstatek dotace:

Počet bodů celkem:

Hodnota jednoho bodu:
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: