Řádné volby zástupců KTF v Akademickém senátu UK (3.-5. 11. 2005)

Řádné volby zástupců KTF v Akademickém senátu UK


Na svém řádném zasedání dne 2. června 2005 vyhlásil Akademický senát KTF v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu UK řádné volby zástupců KTF v Akademickém senátu UK. Tyto volby se budou konat ve dnech 3.-5. listopadu 2005.


Na svém řádném zasedání 6. října 2005 pak specifikoval, že návrhy kandidátů pro tyto volby (s písemným souhlasem navrhovaných) je zapotřebí podat nejpozději do dne 26. října 2005 do 18.00 hod. k rukám předsedy dílčí volební komise, ThLic. Pavla Vojtěch Kohuta OCD (kabinet 1046, tel.: 220 181 358).


Dne 31. října 2005 budou zveřejněny jak kandidátní listina, tak rovněž přesné určení místa a času konání voleb.KANDIDÁTNÍ LISTINA Pro řádné volby zástupců KTF do Akademického senátu Univerzity Karlovy


Oznamuji akademické obci KTF UK, že v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu UK a ve shodě s usnesením, přijatým dne 6. října 2005 na řádném zasedání AS KTF, jsem do určeného termínu (tj. do 26. října 2005 do 18.00 hod.) přijal následující kandidatury pro řádné volby zástupců KTF do Akademického senátu Univerzity Karlovy.


Z řad studentů KTF byli navrženi tito kandidáti:


Martina Běťáková


David Kalina

Mgr.JUDr.Ing. Marie Kolářová

Mudr. Jiří Korda

Kateřina Sieglová


Z řad akademických pracovníků KTF byli navrženi tito kandidáti:
ThLic. Prokop Brož


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Zároveň oznamuji, že řádné volby zástupců KTF do AS UK proběhnou ve dnech 3.-5. listopadu v následujících časech a prostorách:


dne 3. listopadu v učebně 1079 od 11.00-15.00 hod.


dne 4. listopadu v učebně 1079 od 12.30-16.30 hod.


a dne 5. listopadu v učebně 1033 od 11.30 do 15.30 hod.
Vybízím tímto všechny studenty i akademické pracovníky k hojné účasti na volbách.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD


předseda dílčí volební komise


V Praze 31. října 2005


Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období od února 2006 – do ledna 2009

Oznamuji tímto akademické obci Katolické teologické fakulty, že řádných voleb zástupců do Akademického senátu UK se z celkového počtu 39 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 28, tj. 71,79 %; odevzdáno bylo 28 hlasovacích lístků, z toho 28 platných; z celkového počtu 644 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 148, tj. 22,98 %; odevzdáno bylo 148 hlasovacích lístků, z toho 148 platných.


Zvoleni byli následující kandidáti:
z řad akademických pracovníků:


1. Prof. Doc. PhDr. Ing. Jan Royt (28 platných hlasů)


2. ThLic. Prokop Brož (25 platných hlasů)
z řad studentů:


1. Mudr. Jiří Korda (79 platných hlasů)


2. David Kalina (51 platných hlasů)
Z řad akademických pracovníků nebyl zvolen žádný náhradník, náhradnicemi z řad studentů jsou:
1. Martina Běťáková (44 platných hlasů)*


2. Kateřina Sieglová (44 platných hlasů)*


3. Mgr. JUDr. Ing. Marie Kolářová (34 platných hlasů).


V Praze dne 7. listopadu 2005.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD


předseda dílčí volební komise


* Pořadí těchto kandidátek určil v souladu s čl. 7, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK los.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: