Mezinárodní doktorandská konference "Obsah – Forma", 23. 3. 2017

English italiano

„...obsah sám si vytváří a požaduje formu, vnitřek si tvoří svůj vnějšek, umělecká myšlenka si dává přímo své vtělení.“

Jan Patočka

Program, aktualizace 20.3.Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.


Téma konference „Obsah − Forma“, s podtitulem citujícím jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století, bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o tvorbě v oblasti výtvarného umění, teologie, kulturní-historie, literatury, hudby apod. S odkazem na slova Jana Patočky by měl příspěvek reflektovat vztah obsahu a formy. Vše má svůj obsah a formu, které se vzájemně ovlivňují a podmiňují, ať už se to týká děl výtvarných, literárních, hudebních nebo teologických idejí. Příspěvky by se měly zaměřit na otázku, jak obsah určuje výslednou formu a zároveň jak forma díla ovlivňuje obsah, zda ho může posouvat jiným směrem, ozřejmit, podtrhnout, či naopak ho může potlačit. Příspěvky se mohou také zabývat otázkou, zda je v moci autora určit pro konkrétní obsah vnější formu nebo zda si každý obsah svou formu vybírá sám, v návaznosti na citovaný Patočkův výrok ze souboru statí „Umění a čas.“ Téma umožňuje reflektovat přístup autora při samotném vzniku díla, stejně tak i pohled pozdějších badatelů na již vzniklé dílo.


Závěrečnou přednášku konference pronese Elisabeth Pilliod, Ph.D. (University of New Jersey) na téma Pontormovo vtělení obsahu do formy: chór kostela S. Lorenzo. Přednáška bude přednesena v anglickém jazyce. Stejně jako všechny ostatní příspěvky konference bude simultánně tlumočena. Podrobná anotace přednášky je součástí programu.


Materiály ke stažení:


Sborník příspěvků:

Jednotlivé příspěvky účastníků konference budou vydány v recenzovaném sborníku, který vyjde v nejbližším možném termínu po skončení konference.


Sborníky z minulých konferencí:

Sborník Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka, 2016

Sborník Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět, 2015

Sborník Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou, 2014


Kontakt:
Il contenuto – La forma

Il convegno internazionale degli studenti partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca "

versione italiana


"...il contenuto stesso cra e richiede la forma, l´interno crea il suo esterno, il pensiero artistico si dà direttamente la propria incarnazione".

Jan Patočka

23 marzo 2017

ProgrammaIl convegno internazionale è aperto a tutti gli studenti cechi e stranieri partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca in storia dell´arte, in teologia, in letteratura, in musica e in altre  specializzazioni di carattere storico-culturale. L´ obiettivo dell´iniziativa è di concedere agli studenti un forum dove possono presentare i risultati delle ricerche svolte e le scoperte fatte in corso di preparazione delle tesi di dottorato di ricerca e inoltre di offrirgli la possibilità di confrontare diversi approcci metodologici a sostegno delle loro attività scientifiche.


Il tema della conferenza intitolata "Il contenuto - la forma", con il motto che cita uno dei più importanti filosofi del novecento è stato scelto intenzionalmente per ispirare il maggior numero possibile di studenti del dottorato di ricerca nell ambito di scienze umane e per concedere il massimo spazio per la concretizzazione e per la stesura dell’argomento. I singoli interventi possono riguardare opere di arti visive, scritti di teologia, di storia della cultura, opere letterarie e musicali. L’intervento dovrebbe riflettere in concordanza con le parole di Jan Patočka il rapporto tra il contenuto e la forma. Il contenuto e la forma interagiscono e si influenzano reciprocamente in tutte le opere indifferentemente dalla loro appartenenza ai diversi generi dell’arte o in generale della creatività e del pensiero umano. Gli interventi quindi dovrebbero cercare risposte alla questione di come un certo contenuto prevede una certa forma finale e nello stesso tempo di come la forma dell’opera influenza il contenuto, se può spostarlo in una direzione diversa, chiarirlo, metterlo in evidenza o se può invece sopprimerlo. Gli interventi possono anche porsi la domanda, se l‘autore è in grado di prestabilire per un certo contenuto una forma esterna o se ogni contenuto prevede già una forma, sempre nell’ambito definito dall’affermazione di Patočka, citata sopra e provveniente dall‘antologia „L’arte e il tempo“. Il tema permette di seguire sia l’approcio dell’autore nel processo creativo, che la visione dell’opera già creata nelle opere di scienziati e ricercatori che se ne sono occupati piu tardi.Gli atti del convegno

L´organizzatore si impegna a pubblicare in tempi brevissimi dopo la chiusura del convegno i rispettivi atti.


Gli atti degli convegni precedenti

Gli tati del convegno Il Vecchio e il nuovo. Il Vecchio: un punto di partenza o un ostacolo?, 2016

Gli atti del convegno Vedere - Sentire - Leggere - Capire, 2015

Gli atti del convegno Cultural transfer. Lo scambio artistico tra l´Italia e l´Europa centrale, 2014


Contatto:Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám