OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2005 Provedení inventarizace pro rok 2005 (24.10.2005)

Č.j. 2381 / 05

V Praze dne 24. 10. 2005

OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2005

Provedení inventarizace pro rok 2005Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k  31.12.2005 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.


čl. 1


K jejímu provedení zřizuji:Ústřední inventarizační komisi

ve složení:


předseda: Mgr.Petr Šimůnek


členové:   předsedové dílčích inventarizačních komisí


čl. 2 Dílčí inventarizační komise ( dále jen „DIK“ ), a to:


1. DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek ve složení:


vedoucí: Mgr. Petr Šimůnek


členové: PhDr. Zdeňka Čekalová,  Mgr. Pavel Kříž, Helena Kodalíková, Jaroslav    Kencl, Mgr. Jan Rückl, Jan Pichl, Mgr. Eva Loubová, Mgr. David Svoboda, Mgr. Jiří Kelbl


Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2005 a to v době od 7.11.2005 do 9.12.2005. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.


DIK vypracuje místní seznamy a inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 16.12.2005.2. DIK pro pokladní hotovost a ceninyve složení:


vedoucí: ing. Procházková Eva


členové: Zdeňka Trojanová, Mgr.Bednaříková Lidmila


Inventarizace bude provedena v termínu, který určí předseda Ústřední inventarizační komise, nejdéle však do 31.12.2005.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 3.1.2006.3. DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtechve složení


vedoucí: JUDr. Slavíčková Isabella


členové: ing. Procházková Eva, Mgr.Bednaříková Lidmila


Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 13.1.2006.čl. 3


Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16.1.2006.


čl. 4


Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v ponělí 7.11.2005 v 10 hod. v kanceláři tajemníka.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: