Opatření děkana č.3/2017 Knihovní rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Č. j.: 512/2017

V Praze dne 10. května 2017

Opatření děkana č. 3/2017

Knihovní rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Čl. 1 Obecná ustanovení

  a. 

Za účelem podpory činnosti knihovy KTF UK zřizuje děkan knihovní radu knihovny KTF UK (dále knihovní rada).

  b. 

Knihovní rada je poradní orgán děkana KTF UK (dále jen děkan).

Čl. 2 Složení knihovní rady

  1. Knihovní rada má nejméně tři členy.

  2. Členem knihovní rady je jmenován vedoucí knihovny a další členové jsou jmenovaní z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů fakulty.

  3. Členství v knihovní radě je časově omezené na období dvou let a může být jmenováním u téhož člena obnoveno na další období.

  4. Členy knihovní rady jmenuje  a odvolává děkan. Dva z děkanem jmenovaných členů navrhuje Akademický senát KTF UK: jednoho z řad akademických a vědeckých pracovníků a jednoho z řad studentů.

  5. Předsedou knihovní rady je vedoucí knihovny.

Čl. 3 Činnost knihovní rady

  a. 

Knihovní rada zasedá alespoň dvakrát ročně.

  b. 

Zasedání knihovní rady svolává její předseda.

  c. 

Knihovní rada projednává záležitosti, které jí předkládá děkan nebo předseda knihovní rady.

  d. 

Knihovní rada projednává zejména nákup akvizic z prostředků fakultou k tomu vyčleněných a z prostředků projektu Progres. Dále se knihovní rada schází k projednání vyřazování duplicit z knihovního fondu.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

  a. 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 3/2017 Knihovní rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty