Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2006/2007 (27.10.2005)


Přijímací řízení na KTF UK v akademickém roce 2006/2007


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTAPřijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, Katolickou teologickou fakultu


v akademickém roce 2006/2007
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK) vypisuje pro akademický rok 2006/2007 přijímací řízení pro tyto akreditované studijní programy:

 • bakalářský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky)

 • bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)

 • navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)

Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz.

1. Obecné informace o přijímacím řízení

V souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.
Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení). K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
K přihlášce je třeba přiložit:

 • originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance nebo příjmový doklad pokladny KTF UK)

 • pokud již uchazeč dokončil středoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u bakalářského a magisterského studijního oboru , případně též dokladů o studiu na VOŠ nebo VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány. U navazujících magisterských studijních oborů pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii diplomu (dokladů) o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány. V případě, že  uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu k 1. kolu přijímacích zkoušek.

 • doklad o znalosti českého jazyka (kdo nevykonal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

 • stručný životopis

 • osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2005 (neplatí pro obor dějiny křesťanského umění)2. Přijetí bez přijímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky může být ke studiu na KTF UK přijat pouze ten uchazeč, který splňuje obecné podmínky pro přijetí, je v době podání žádosti řádným studentem na některé vysoké škole a navíc splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:


 • během posledních tří let studoval vysokou školu  ve stejném nebo obdobném programu,

 • je v době podání žádosti řádným studentem některé z teologických fakult a hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského oboru náboženské nauky,

 • hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského oboru náboženské nauky a v době podání žádosti absolvoval nejméně čtyři semestrální kurzy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy programu, do kterého se hlásí, a získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnoceni výborně nebo obdobná hodnocení.


             Pokud uchazeč během posledních tří let studoval ve stejném nebo obdobném programu, ale v době podání žádosti není studentem vysoké školy, může být přijat bez přijímací zkoušky, pokud svou žádost řádně odůvodní a doloží.


             Pokud je uchazeč studentem nebo absolventem církevní VOŠ alespoň se základním teologickým programem a v době podání žádosti absolvoval alespoň čtyři semestrální kursy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy programu, do kterého se hlásí, může být přijat bez přijímací zkoušky, pokud získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnocení výborně nebo obdobné hodnocení. Svoji žádost musí řádně doložit.


            Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč v řádném termínu spolu s obvyklou přihláškou ke studiu a příslušnou požadovanou dokumentací. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad o studiu). O jejím kladném či záporném vyřízení rozhodne děkan fakulty nebo proděkan pro studium. Každá žádost je posuzována individuálně a proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat k děkanovi UK KTF do 30 dnů po převzetí, nejpozději však v den konání 1. kola řádného termínu přijímací zkoušky. Uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.
Místo podání přihlášky:                                          

Katolická teologická fakulta UK                                  

Studijní oddělení                                                        

Thákurova 3                                                              

160 00 Praha 6                                                            


Administrativní poplatek 500, - Kč:

Komerční banka

účet č. 32 034-061/0100

variabilní symbol pro složenky: 022

variabilní symbol pro banku: 022


Termín podání přihlášky: 28. únor 2006


Den otevřených dveří: 24. ledna 2006 v 10:00 a ve 14:00.3. Informace o bakalářském studijním programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1.). Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá ze tří částí, druhé kolo se skládá ze dvou částí.

a) První kolo

Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Test bude mít tři části:


 1. Znalostní (max. 20 bodů) - otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (jedna vždy správná).

 2. Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů) - nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).

 3. Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů) formou promítání diapozitivů deseti děl křesťanského umění (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.


 Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.
b) Druhé kolo

Uchazeč absolvuje ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž je prověřována 1. znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl (dle seznamu četby který si přinesl, doporučuje se též, aby uchazeč s sebou vzal práce, které již v rámci oboru vytvořil), 2. znalost křesťanských památek regionu, v němž žije, znalost památek Prahy a sbírek Národní galerie.


Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.
Doporučená literatura:


BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha


BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I, II (vždy 1,2),  Praha: Academia 1984 (1989)


HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991


HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972


HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994


MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951


MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963


Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995


PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn


RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969


STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992


SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961
Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získali nejméně 60 bodů a kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 70. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného celkového skóre jako uchazeč na místě 70.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 1. června 2006 (1. kolo), 2. června a 5. června 2006 (2. kolo)


Náhradní termín přijímacích zkoušek (1. i 2 kolo): 12. června 2006
4. Informace pro bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.


Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 25 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.


Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.


a) Písemný test (max. 50 bodů):

Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.
Povinná literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):

Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.
Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.c) Bonifikace:

 • Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

 • Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.

 • Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 16. června 2006 (1. kolo); 17. června 2006 (2. kolo)


Náhradní termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo) 26. června 2006


5. Informace pro navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.


Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení, doklad o absolvování studia na VOŠ nebo VŠ, osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost (srov. níže bonifikace).
Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru náboženské nauky na KTF UK. Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:


 • systematické teologie (max. 35 bodů): fundamentální teologie, dogmatická teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého

 • teologie a teorie církevní praxe (max. 35 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie

 • bakalářské práce (uchazeč předloží kopii své bakalářské práce), motivace, jazykových znalostí (max. 30 bodů).
Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.Bonifikace:

 • Absolvent bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.

 • Absolvent bakalářského studijního programu, který je podobný programu teologie, obor náboženské nauky na KTF UK, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek, pokud státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 16. a 17. června 2006


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 26. června 20066. Informace pro magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 30 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.


Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.a) Písemný test (max. 50 bodů):

Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.
Povinná literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):

Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.
Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.

c) Bonifikace:

 • Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.

 • Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.

 • Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
Řádný termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo) 9.  června 2006


Náhradní termín přijímacích zkoušek: (1. i 2. kolo) 26. června 2006
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: