Opatření děkana č. 4/2017 Elektronická evidence studijních výsledků

Č. j.: 1060/2017

V Praze dne 12. září 2017


Opatření děkana č. 4/2017

Elektronická evidence studijních výsledků a zrušení výkazu o studiu v listinné podobě („indexu“)


Na základě kladného stanoviska AS KTF UK k záměru zrušit listinné indexy pro studenty bakalářského a magisterského studia ze dne 21. 6. 2017 (čj. 756/17) se mění způsob evidence studijních výsledků v bakalářském a magisterském studiu takto:


Čl. 1

Studijní agenda je od akademického roku 2017/2018 vedena pouze elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému; tímto se ruší povinnost zápisů atestací do indexů.


Čl. 2

Studentům prvních ročníků nebude od akademického roku 2017/2018 vydáván výkaz o studiu v listinné podobě. Studenti, kteří tento výkaz o studiu v minulých letech obdrželi, si jej ponechají. Při jeho ztrátě se nebude vydávat duplikát.


Čl. 3

Za včasné a správné zapsání výsledků kontrol studia v SIS zodpovídají zkoušející (resp. předseda komise) a vedoucí příslušné katedry/vedoucí ústavu.


Čl. 4

Zápis výsledků kontrol studia v SIS student kontroluje průběžně. V případě zjištěných nesrovnalostí (absence výsledků po sedmi pracovních dnech od vykonání atestace, neshoda ve výsledku nebo datu vykonání kontroly studia apod.) student neprodleně kontaktuje příslušné zkoušející. Pokud nedojde k nápravě do 14 pracovních dnů, kontaktuje student neprodleně vedoucího katedry/vedoucího ústavu. Pokud nedojde k urychlené nápravě, obrátí se na studijního proděkana.


Čl. 5

Vedoucí katedry pověří z členů katedry jednu osobu jako správce evidence atestací (může to být sám vedoucí katedry, nebo pro určité období, např. v době své nepřítomnosti o prázdninách, může jmenovat svého zástupce). Ten bude ve spolupráci s pracovníky studijního oddělení kompetentně řešit případné nesrovnalosti v zápisech výsledků kontrol studia do SIS v následujících termínech: v období od 1. do 30. září do dvou pracovních dnů, během měsíce července a srpna do třiceti pracovních dnů, ve zbývajícím období akademického roku do pěti pracovních dnů. Jméno této osoby a kontaktní údaje musejí být zveřejněny na webové stránce fakulty.


Čl. 6

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 6/2013 Užívání výkazu o studiu na vysoké škole na Katolické teologické fakultě UK.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 4/2017 Elektronická evidence studijních výsledků a zrušení výkazu o studiu v listinné podobě („indexu“) ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám