Opatření děkana č. 6/2017 Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Č. j.: UKKTF/32713/2017

V Praze dne 3.listopadu 2017

Opatření děkana č. 6/2017

Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Čl. 1 Organizace hodnocení výuky

1. Cílem hodnocení výuky studenty je zlepšení kvality výuky a její organizace. Hodnocení se řídí Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK. Účastnit se ho má právo každý student UK.


2. Hodnocení výuky studenty na KTF UK koncepčně a organizačně řídí vedení fakulty a pracovní komise pro studentské hodnocení výuky (dále jen komise). Tato komise je složena ze zástupců kolegia (zejména studijního proděkana) a ze 2 pedagogů a 2 zástupců studentů volených AS KTF.


3. Členy pracovní komise pro hodnocení výuky jmenuje děkan na základě návrhu kolegia a akademického senátu.


4. V pregraduálním studiu se hodnocení výuky realizuje dvakrát v každém akademickém roce, a to vždy za zimní a letní semestr. Probíhá zpravidla v závěru každého semestru v termínech, které vyhlašuje děkan fakulty.


5. Hodnocení se provádí ve všech uskutečňovaných bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia. V kombinovaném studiu se na konci zimního semestru hodnotí jen ty předměty, jejichž výuka byla ukončena před začátkem doby stanovené pro hodnocení výuky.


6. Komise se schází pravidelně každý semestr minimálně jedenkrát před zahájením a jedenkrát po ukončení studentského hodnocení výuky.


7. Na návrh komise jmenuje děkan předsedu komise.


8. Komise zajišťuje organizaci hodnocení, zpracování a intepretaci získaných údajů, zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty, připravuje podklady pro změny v obsahu i metodologii šetření. Na obsahových úpravách se dle čl. 4. odst. 5 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK vždy podílejí i garanti studijních programů.


9. Hodnocení výuky studenty probíhá elektronickou formou prostřednictvím speciální aplikace.


10. Jednotlivé katedry mají možnost v rámci používané aplikace vytvářet vlastní dotazníky, které respektují specifika jejich oboru a záměr konkrétního šetření.


Čl. 2 Zpracování, interpretace a zveřejnění výsledků

1. Výsledky zpracovávají pracovníci fakulty (většinou správce SIS) pověřený komisí pro hodnocení výuky studenty ve spolupráci s pověřenými členy této komise.


2. Vyhodnocení a interpretaci výsledků připravuje komise pro hodnocení výuky studenty. Pověření členové komise (mezi nimiž je zpravidla proděkan pro studium) připravují podklady pro výroční zprávu a pro zprávu rektorovi UK (viz OR č. 56/2017 Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách UK).


3. Souhrnná zpráva je zveřejněna na webových stránkách KTF UK.


4. Volné komentáře týkající se jednotlivých učitelů se zveřejňují v případě, že se nejedná o anonymní sdělení.


5. Podrobná zpráva, číselné i slovní hodnocení, včetně anonymních aktérů, je předána vedení fakulty, vedoucímu katedry, jejíž kurzy byly hodnoceny a garantovi studijního programu nebo oboru.


6. Každý učitel se může vyjádřit ke slovnímu sdělení, které se ho týká.


Čl. 3 Využití výsledků hodnocení

1. Vedoucí katedry je povinen s konkrétními vyučující výsledky projednat. V případě opakovaných negativních hodnocení vyučujícího podá vedoucí katedry do jednoho měsíce písemně vedení fakulty vysvětlení situace a informaci o jejím řešení.


2. V případě neřešených opakujících se negativních hodnocení výuky konkrétního vyučujícího řeší situaci děkan fakulty.


3. Děkan fakulty zohledňuje v rámci vícekriteriálního hodnocení kateder a ostatních pracovišť fakulty nejen samostatné výsledky hodnocení výuky studenty, ale i způsob, jak s těmito výsledky pracuje vedoucí katedry a garant studijního programu při zlepšování kvality výuky jednotlivých oborů (příprava, organizace, obsah, průběh, návaznost atd.).


Čl. 4 Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

1. Podle čl. 5 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK se hodnocení výuky v doktorském studiu organizuje po jednotlivých studijních programech, a to nejméně jednou za tři roky.


2. Za jeho přípravu, průběh a vyhodnocení odpovídá proděkan odpovědný za doktorské studium v součinnosti s příslušnými oborovými radami.


Čl. 5 Hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností

1. Na návrh kolegia děkana nebo pracovní komise pro hodnocení výuky se může v rámci hodnocení výuky studenty konat hodnocení vybraných oblastí zabezpečení studia nebo dalších souvisejících podpůrných činností (práce jednotlivých oddělení, knihovna, materiální a technické zajištění výuky apod.).


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 6/2017 Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty