Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 6. října 2005

Č.j.: 2298/05

V Praze dne 6. října 2005

 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Schválení podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2006/2007

  4. Schválení návrhu děkana o prospěchových a doktorandských stipendiích

  5. Vyhlášení volby kandidáta na děkana

  6. Delegát do Rady VŠ

  7. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápisy ze zasedání dne 28.7.2005.

 2. AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2006/2007 v předloženém znění.

 3. AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2006/2007 pro navazující studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění za podmínky, že tento studijní program bude akreditován.

 4. AS KTF se ohrazuje proti skutečnosti, že děkanát KTF dodal návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2006/2007 až po rektorátem stanoveném termínu.

 5. AS KTF schvaluje návrh děkana na Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky.

 6. AS KTF schvaluje návrh děkana na Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia.

 7. AS KTF stanovuje, že návrhy kandidátů do AS UK se odevzdávají k rukám ThLic. P. V. Kohuta do 26.10.2005 do 18:00.

 8. AS KTF stanovuje, že v rámci doplňovací volby do studentské komory AS KTF se návrhy kandidátů odevzdávají k rukám ThLic. P. V. Kohuta do 19.10. do 18:00.

 9. AS KTF navrhuje Akademickému senátu UK, aby do Rady vysokých škol jmenoval PhDr. Josefa Bartoně jako člena komise pro vzdělávací činnost (sekce pro studium jazyků na VŠ).

 10. AS KTF přesunulo vyhlášení volby děkana na další řádné zasedání AS KTF (10.11.2005).


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: