Opatření děkana č. 8/2017 Provedení inventarizace pro rok 2017

UKKTF/37715/2017                                                                     

V Praze dne 27. 11. 2017                           


OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2017

Provedení inventarizace pro rok 2017  


Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004 a 28/2006 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy - Katolické teologické fakulty.

čl. 1

K jejímu provedení zřizuji:


Ústřední inventarizační komisi

ve složení:


předseda: Mgr. Jana Benešová

členové: předsedové dílčích inventarizačních komisí

čl. 2

Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“), a to:

1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek

ve složení:

Vedoucí: Poděbradský Jan

Členové: 

Bodnárová Jana, Mgr.

Opatrná Marie, PhDr., Ing., Ph.D.

Kodalíková Helena

Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2017 a to v době od 27. 11. 2017 do 18. 12. 2017. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.


DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 31. 12. 2017.


Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 30. 1. 2018.


2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny

ve složení:

Vedoucí: Prokošová Soňa, Ing

Členové:

Procházková Eva, Ing.

Opatrná Marie, PhDr., Ing., Ph.D.


Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2017.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 5. 1. 2018.


3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech

ve složení:

Vedoucí: Opatrná Marie, PhDr., Ing., Ph.D.

Členové:

Procházková Eva, Ing.

Prokošová Soňa, Ing.


Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 26.1. 2018.

čl. 3

Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 1. 2. 2018.

čl. 4

Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná ve středu 27. 11. 2017 v 14 hod. v kanceláři tajemníka.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 8/2017 Provedení inventarizace pro rok 2017 ke stažení zde.


          
Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty