Opatření děkana č. 7/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/2017

UKK/36054/2017 

V Praze dne 20. 11. 2017

                                                                     

Opatření děkana č. 7/2017

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/2017


Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a vnitřními předpisy univerzity, zvláště Stipendijním řádem Univerzity Karlovy (dále jen „stipendijní řád univerzity“) vydávám podle čl. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/2017.

Čl. 2 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky

Výše stipendia činí 11.500,- Kč a stipendium bude vyplaceno jednorázově na bankovní účet studenta.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je správce Studijního informačního systému  a studijní oddělení KTF UK.

2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát KTF UK dne 25. 10. 2017.

3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty