Opatření děkana č. 9/2017 Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018

Č. j.: UKKTF/38741/2017

V Praze 30. 11. 2017


Opatření děkana č. 9/2017

Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018

čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy čl. 12, odst. 1-7 a Pravidly pro přiznání stipendií na Katolické teologické fakultě čl. 9, odst. 2 vydávám toto opatření o výši doktorandského stipendia:

čl. 2

Výše doktorandského stipendia

1. Doktorandské stipendium je přiznáno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia ve výši 7.000 Kč.

2. Ve druhém a třetím roce prezenční formy studia se výše doktorandského stipendia může navýšit o prémii, která vychází ze součtu bodů udělených školitelem a schválených Oborovou radou při ročním hodnocení plnění individuálního studijního plánu.

3. Výše prémie pro každého prezenčního doktoranda se stanoví na základě počtu získaných bodů podle tabulky v Příloze č. 1. Hodnota 1 bodu činní 50 Kč.

4. Podle stipendijního řádu Univerzity Karlovy ze dne 25. července 2017 čl. 3 odst. 4 se doktorandská stipendia po dobu celého roku studia vyplácejí zpětně.

čl. 3

Snížení stipendia

1. V případě, že pravidelné hodnocení studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia konstatuje nesplnění některých částí individuálního studijního plánu, bude studentovi sníženo stipendium o částku, která odpovídá procentuálnímu vyjádření nesplněných povinností (počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100 %). Snížení se dále řídí Stipendijním řádem Univerzity Karlovy čl. 12, odst. 5 a 6.

čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu.

2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát KTF UK dne 29. listopadu 2017.

3. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 5/2014 Výše doktorandského stipendia     (č.j. 1483/15) ze dne 4. listopadu 2014.

4. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 9/2017 Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018 ve formátu pdf Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Příloha k opatření děkana č. 9/2017 ve formátu pdf Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Poslední změna: 30. listopad 2017 15:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám