Opatření děkana č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

Č. j.: UKKTF/39731/2017

V Praze dne 5. prosince 2017

Opatření děkana č. 11/2017

Organizační řád děkanátu KTF UK


V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti o vnitřní organizaci děkanátu Katolické teologické fakulty tímto způsobem:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty; ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečuje po administrativní a materiální stránce organizační, koordinační, konzultační, evidenční a kontrolní činnost orgánů fakulty v oblasti studijní, vědecké, vnějších a zahraničních styků,  ekonomické, personální, právní a vnitřní správy.


2. Sídlem děkanátu je Praha 6, Thákurova 3.


3. Pro zaměstnance fakulty, kteří jsou zařazení na děkanátě, je děkanát místem výkonu práce.

Čl. 2 Organizační útvary děkanátu

Na děkanátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:

a) kancelář děkana,

b) studijní oddělení,

c) oddělení pro vědu,

d) oddělení pro zahraniční vztahy,

e) oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

f) ekonomické oddělení,

g) technicko-hospodářské oddělení,

h) knihovna.

Čl. 3 Proděkani, tajemník, vedoucí organizačních útvarů

1. Působnost proděkanů a tajemníka upravují příslušná opatření děkana.


2. Tajemník řídí děkanát po organizační a provozní stránce.


3. Vedoucího organizačního útvaru na návrh tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Čl. 4 Kancelář děkana

1. Kancelář děkana zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a případně i tajemníka, a to zejména v těchto oblastech:


a) správa agend děkana

b) vedení evidence stížností a žádostí o poskytnutí informace

c) příprava výroční zprávy o činnosti fakulty

d) agenda kanonických mandátů

e) agenda disciplinární komise

f) správa centrální úřední desky fakulty

g) centrální podatelna

h) správa elektronické spisové služby

ch) interní audit

i) agenda pronájmu učeben.


2. Kancelář děkana plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


3. Kancelář děkana řídí děkan.

Čl. 5 Studijní oddělení

1. Studijní oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro studium zejména v těchto oblastech týkajících se bakalářských a magisterských studijních programů:


a) administrativní zajištění uskutečňování akreditovaných studijních programů (zejm. organizace přijímacích zkoušek, zápisů, imatrikulací, promocí, vydávání diplomů, vysvědčení a osvědčení apod.),

b) evidence studentů a průběhu jejich studia,

c) změny v rozvrhu a v organizaci výuky,

d) přijímací řízení,

e) rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

f) příprava, koordinace a evidence státních závěrečných zkoušek,

g) evidence programů celoživotního vzdělávání,

h) evidence studentů s handicapem,

ch) koordinace, evidence a zpracování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace,

i) spolupráce s odborem pro studijní záležitosti RUK UK.


2.  Ve vymezených úkonech studijní agendy se studijním oddělením spolupracují pracovníci kateder/ústavu.


3. Studijní oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


4. Studijní oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


5. Studijní oddělení vede vedoucí studijního oddělení. Řídí se metodickými pokyny proděkana pro studium.

Čl. 6 Oddělení pro vědu

1. Oddělení pro vědu, zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro vědu zejména v těchto oblastech:

a) administrativní zajištění uskutečňovaných akreditovaných doktorských studijních programů a rigorózních řízení,

b) koordinace Cotutelle – doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce,

c) administrativní zajištění činnosti vědecké rady,

d) administrativní zajištění činnosti oborových rad doktorského studia,

e) příprava podkladů pro vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti (habilitační a profesorská řízení),

f) příprava podkladů pro doktoráty honoris causa, hostující profesory, emeritní profesory, tituly udělované in memoriam,

g) příprava a organizace doktorandské konference,

h) zpracování přehledu vědecké činnosti fakulty,

ch) koordinace grantů GA UK.,

i) spolupráce s odborem pro vědu RUK UK.


2. Oddělení pro vědu plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


3. Oddělení pro vědu podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro vědu

Čl. 7 Oddělení pro zahraniční vztahy

1. Oddělení pro zahraniční vztahy zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro zahraniční vztahy zejména v těchto oblastech:

a) organizace studijních pobytů a stáží vyučujících, vědeckých a administrativních pracovníků a studentů KTF UK,

b) koordinace, kontrola a evidence zahraničních pracovních cest financovaných z fondů Erasmus+, Ceepus, Fondu mobility UK, v rámci mezinárodních smluv a fakultních dohod,

c)  komunikace se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi v zahraničí,

d) administrativní zajištění zahraničních pracovních cest a návštěv spojených s činností uvedenou v bodě a)-b),

e) zpracování přehledu mezinárodní činnosti fakulty,

f) spolupráce s odborem zahraničních vztahů RUK a evropskou kanceláři.


2. Oddělení pro zahraniční vztahy plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo jeho proděkan.


3. Oddělení pro zahraniční vztahy podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro zahraniční vztahy.

Čl. 8 Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

1. Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro rozvoj a vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

a) příprava a realizace dlouhodobé strategického záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizace a zhodnocení,

b) příprava ročních aktualizací dlouhodobého záměru fakulty,

c) koordinace a podpora příprav projektů GA ČR, IP a CRP, případně dalších projektů,

d) administrace, kontrola a vyhodnocení rozvojové projektové činnosti u grantů a projektů řešených v rámci UK, evidence žádostí, průběžných a závěrečných zpráv projektů a grantů řešených na KTF UK (s výjimkou GA UKů),

e) administrace úkolů související s chodem oddělení a s realizacemi projektů,

f) podle pokynů proděkana se podílí na organizaci kolokvií a konferencí,

g) PR aktivity a propagace fakulty ve veřejném prostoru,

h) prezentace fakulty, studijních programů a popularizace výsledků bádání,

ch) administrace rozvoje vztahů s domácími vědeckými, charitativními, pastoračními a pedagogickými institucemi,

i) spolupráce s příslušnými odbory RUK UK.


2. Oddělení pro rozvoj plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo jeho proděkan.


3. Oddělení pro rozvoj podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu. V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro rozvoj.

Čl. 9 Ekonomické oddělení

1. Ekonomické oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a činnost jejích orgánů tím, že zejména:


a) dává tajemníkovi podklady pro zpracování návrhu rozpočtu fakulty a rozpisu příslušné části dotace státního rozpočtu a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

b) zajišťuje plnění funkce účtárny fakulty, zpracování veškerého ekonomického výkaznictví a ekonomických materiálů,

c) zabezpečuje vedení a zpracování veškeré personální a mzdové agendy fakulty,

d) zpracovává návrhy v oblasti hospodaření, správy majetku a mezd,

e) zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku,

f) sleduje aktuální změny v legislativě z oblasti účetnictví a mzdových předpisů,

g) spolupracuje s ekonomickým odborem rektorátu UK,

h) pod vedením tajemníka plní další úkoly spojené s hospodařením fakulty.


2. Ekonomické oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


3. Ekonomické oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Ekonomické oddělení vede vedoucí ekonomického oddělení. Řídí se pokyny tajemníka.

Čl. 10 Technicko-hospodářské oddělení

Technicko-hospodářské oddělení zabezpečuje udržování a obnovu fakultou užívaných objektů a jejich vnitřního vybavení, a zajišťuje provoz fakulty po technické stránce. Plní též další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.

Čl. 11 Knihovna

1. Knihovna zabezpečuje knihovnické a informační služby. Plní též další úkoly, které jí uloží děkan nebo tajemník.


2. Činnost knihovny upravuje Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze, opatření děkana a další dokumenty.


3. V jednotlivých úkolech je knihovna řízena metodickými pokyny, které v rámci svých kompetencí dává vedoucí knihovny.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se opatření děkana č. 13/2007 Organizační řád děkanátu KTF UK ze dne 12. června 2007.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK je stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty