Opatření děkana č. 10/2017 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK

Č. j.: UKKTF/39730/2017

V Praze dne 5. prosince 2017

Opatření děkana č. 10/2017

Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK


V souladu s čl. 10 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK následujícím způsobem:

Čl. 1 Obecné zásady pro práci tajemníka

1. Ve spolupráci s proděkany řídí vnitřní správu fakulty a jedná jménem univerzity  ve věcech souvisejících s hospodařením fakulty a se správou majetku svěřeného orgánům fakulty podle čl. 50, odst. 1 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy v Praze v rozsahu stanoveném tímto opatřením.


2. Ve své činnosti je vázán zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), ostatními právními předpisy, statutem UK a ostatními vnitřními předpisy univerzity, vnitřními předpisy fakulty a pokyny děkana.


3. Závažná rozhodnutí předem konzultuje s děkanem.


4. Pravidelně informuje děkana o závažných skutečnostech týkajících se hospodaření a vnitřní správy fakulty.


5. Připravuje návrh opatření děkana týkající se hospodaření, správy majetku a správy fakulty.


6. Pravidelně se účastní kolegia děkana.


7. Aktivně spolupracuje se samosprávnými akademickými orgány fakulty.


8. Aktivně spolupracuje s kvestorem univerzity.


9. Pokyny tajemníka vydané v rámci jeho kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.

Čl. 2 Pracovní činnost tajemníka

1. Tajemník zodpovídá za dodržování příslušných zákonů a univerzitních předpisů o hospodaření a správě majetku fakulty.


2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v tomto rozsahu:


a. Jedná jménem univerzity v pracovněprávních věcech zaměstnanců děkanátu s vyloučením jednání ve věcech vzniku, zániku nebo změny pracovního poměru, mezd a odměn. Ve věcech zde uvedených předkládá návrhy děkanovi.


b. Po organizační a provozní stránce řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů děkanátu. Spolupracuje při tom s proděkany.


c. Zodpovídá za provoz fakulty a za provoz fakultních technických a dalších zařízení.


d. Sjednává objednávky a dodavatelské smlouvy na zajištění údržby a technického provozu fakulty, včetně investičních akcí, pokud závazky, které z takových objednávek či smluv fakultě vzniknou, nepřesáhnou 100 tis. Kč. Sjednává smlouvy o pronájmu fakultních prostor a další smlouvy, které mu svěří děkan.


e. Podepisuje smlouvy o výpůjčce movitého majetku potřebného k plnění pracovních úkolů zaměstnanců.


f. Zodpovídá za správnost a úplnost všech dohod a smluv, na jejichž základě se provádí doplňková činnost fakulty.


g. Kontroluje dodržování zásad oběhu účetních dokladů na fakultě.


h. Připravuje návrh rozpočtu.


i. Kontroluje průběžně čerpání rozpočtu fakulty, připravuje přehled čerpání rozpočtu.


j. Spolu s proděkany koordinuje ekonomický provoz kateder, včetně čerpání mzdových prostředků, prostředků z projektů a grantů,


k. Všestranně pečuje o materiální zabezpečení provozu a rozvoje fakulty.


3. Podílí se na dalších úkolech a činnostech fakulty podle konkrétního pověření děkanem.


4. Děkan může stanovit nové nebo upravit výše stanovené kompetence tajemníka v řízení hospodaření, správy majetku a vnitřní správy fakulty a pověřit ho dalšími kompetencemi či úkoly v této oblasti.

Čl. 3 Závěrečné ustanovení

1. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 2/2007 ze dne 9. února 2007.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 10/2017 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.Poslední změna: 7. prosinec 2017 14:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám