Zápis ze zasedání AS KTF UK ze dne 2. června 2005


  Zápis ze zasedání AS KTF UK ze dne 2. června 2005

  Přítomni: PhDr. Josef Bartoň, ThLic. Prokop Brož, ThLic. Pavel V. Kohut,  PhDr. Jaroslav Med, CSc, dr. Bogdan Pelc, Mgr. D. Svoboda, Gondek, Jirmusová, Kratochvílová

  Omluveni: PhDr. Martkéta Koronthályová. prof. PhDr. Jan Royt

  Hosté: prof. dr. Ludvík Armbruster (děkan), Dr. Vojtěch Eliáš (proděkan pro studium), Mgr. Petr Šimůnek (tajemník), RNDr. Martinek


  Zasedání zahájil předseda AS KTF UK ThLic. Prokop Brož v 15.30h.


  Schválení programu.

  1. Schválení programu v pozměněné podobě.

  2. Schválení zápisu z minulého zasedání.

  3. Vystoupení děkana KTF.

  4. Vyhlášení doplňovací volby do AS KTF.

  5. Doplnění předsednictva.

  6. Vyhlášení voleb do AS UK pro období 2006-2009.

  7. Vyjádření k re/akreditaci studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění při KTF.

  8. Hodnocení výuky na KTF UK 2004.

  9. Zlepšení studijního zázemí.

  10. Problematika zkoušek.

  11. Otázky spojené se zlepšením fakultního prostředí.

  12. Otázka velikonoční praxe.

  13. Různé.  1. Schválení programu v pozměněné podobě.

  Senát schválil program v pozměněné podobě.


  Usnesení:


  AS KTF UK schvaluje program zasedání v pozměněné  podobě.


  pro : 8, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  2. Schválení zápisu z minulého zasedání.

  Neproběhlo.  3. Vystoupení děkana KTF.

  Děkan KTF požádal senát o další zasedání, na kterém bude informovat o změnách ve vedení KTF (předběžně stanovené datum - 28. 7. 2005 v 15.30). Dále děkan KTF požádal senát o vyjádření k záměru vyplatit další mzdu ve výši 50 procent (13. plat). Poté odstupující proděkan V. Novotný poděkoval senátu za spolupráci.


  Usnesení:


  AS KTF doporučuje děkanovi, aby za první pololetí 2005 byla vyplacena další mzda podle čl. 17 vnitřního mzdového předpisu UK, a to ve výši 50 procent.


  pro : 8, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  4. Vyhlášení doplňovací volby do AS KTF.

  Z důvodu rezignace senátora PhDr. Martinka vyhlašuje AS KTF doplňovací volbu do AS KTF na 3. – 5. 11. 2005. Do volební komise byli navrženi  ThLic. V. Kohut, M. Brhel, H.K. Mrňáková. AS KTF schválil navržené členy komise: pro – 8, proti – 0, zdrželi se – 0 / přijato.


  15.47 přichází senátorka M. Kratochvílová.


  Usnesení:


  V souladu s čl. 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS KTF vyhlašuje senát KTF doplňovací volbu do AS KTF na 3.-5.11.2005. Podrobnosti stanoví senátem zvolená volební komise.


  pro : 9, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  5. Doplnění předsednictva.

  Předseda senátu navrhl jako kandidáta senátorku M. Kratochvílovou. Tichým souhlasem schválená volební komise - ThLic. Pavel V. Kohut, ,  dr. Bogdan Pelc oznámila tyto výsledky hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 1.


  Usnesení:


  AS KTF zvolil do svého předsednictva Martinu Kratochvílovou.


  6. Vyhlášení voleb do AS UK pro období 2006-2009.

  3. – 5. 11. 2005 proběhne volba do AS UK. Předseda senátu navrhl následující členy volební komise: V. Kohut, P. Kubín, J. Hřebík, D. Svoboda; M. Brhel, B. O. Čapek, J. Barborka,  J. Gondek.  AS KTF návrh schválil: pro – 9, proti – 0, zdrželi se – 0 / přijato.


   


   Usnesení:


  V souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK stanovuje AS KTF termín voleb kandidátů z KTF za členy do AS UK na 3.-5.11.2005 a volby budou probíhat v prostorách KTF UK. Podrobnosti určí senátem zvolená dílčí volební komise KTF.


  7. Vyjádření k re/akreditaci studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění při KTF.

  Paní Rakušanová představila AS KTF re/akreditaci studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění při KTF –  doktorské  programy (akreditace) a bakalářský a magisterský program (reakreditace). K drobným změnám dochází v rámci magisterského studia (přesun pomocných věd historických z bakalářského do magisterského studia).  Senátor Bartoň vznesl dotaz, proč nebyla akreditace doktorského studijního programu připravena s dostatečným předstihem; senátorka Jirmusová položila otázku, kdy se student musí rozhodnout ohledně specializace (v rámci magisterského studia). Dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.


  Usnesení:


  AS KTF souhlasí s:


  Reakreditací  bakalářského studijního programu oboru  Dějiny křesťanského umění,


  Reakreditací navazujícího magisterského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,     


  Akreditací doktorského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,


  Akreditací doktorského studijního programu oboru Církevní a obecné dějiny.


  pro : 8, proti: 0, zdrželi se: 1 / přijato


  8. Hodnocení výuky na KTF UK 2004.

  Předseda senátu udělit slovo proděkanu Eliášovi, který věc krátce shrnul.


  Usnesení:


  AS KTF přijímá výsledky hodnocení výuky na KTF UK 2004 s výhradou.


  pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  9. Zlepšení studijního zázemí.

  Senátor Gondek představil návrh studentů na zkvalitnění počítačové učebny.


  Usnesení:


  AS KTF doporučuje návrh doplnit  počítačovou učebnu čtecí a vypalovací mechanikou CD a DVD, scannerem  a novými PC jednotkami a zmodernizováním textového editoru.


  pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  Dále studenti žádají o prodloužení otevírací doby v knihovně. Proděkan Novotný zváží možnost posunu otevíracích hodin knihovny.


  Usnesení:


  AS KTF apeluje na vedení KTF, aby se staralo o účelovou funkčnost knihovny.


  pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  10. Problematika zkoušek.

  Byl vznesen dotaz, zda lze v SIS zamezit (při vypisování zkoušek) kumulování většího počtu zkoušek v jednom termínu. Následně proběhla diskuse ohledně optimálního množství vypisovaných termínů.


  V 16.35 odchází senátor V. Kohut.


  Usnesení:


  AS KTF se zabýval otázkou stanovování podmínek složení atestace ze strany vyučujících a vyzývá k důslednému zachovávání této praxe.


  pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 / přijato


  11. Otázky spojené se zlepšením fakultního prostředí.

  Proběhla diskuse ohledně umístění kontejnerů na tříděný odpad na KTF. Dále byla vznesena žádost o umístění automatu na bagety v prostorách KTF. Pan tajemník tyto dotazy uspokojivě zodpověděl.


  Usnesení:


  AS KTF požaduje pořízení košů na tříděný odpad.


  pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 2 / přijato


  12. Otázka velikonoční praxe.

  Znovu proběhla diskuse ohledně velikonoční praxe: Má být doba velikonoční odborné praxe prodloužena na dobu celého Svatého týdne? Výsledky hlasování: pro – 2, proti – 5, zdrželi se – 1.  


  Usnesení:


  AS KTF nepožaduje, aby se doba velikonoční odborné praxe prodloužila na dobu celého Svatého týdne.


  13. Různé.

  Předseda senátu oznámil termíny zasedání AS KTF v příštím semestru: 6. 10. 2005, 10. 11. 2005 (vyhlášení volby děkana), 8. 12. 2005 (proběhne volba děkana), 12. 1. 2006.


  Senátorka Kratochvílová tlumočila AS KTF stížnost studentů ohledně způsobu, jímž někteří pedagogové při zkoušení privilegují  některé studenty.


  Na závěr poděkoval předseda senátu kol. Martinkovi za jeho práci.


   


  Zapsal: D. Svoboda


  Přehled usnesení Akademického senátu KTF UK ze dne 2. června 2005

  1. AS KTF schvaluje program zasedání v pozměněné podobě.

   1. Vystoupení děkana KTF

   2. Vyhlášení doplňovací volby do AS KTF

   3. Doplnění předsednictva

   4. Vyhlášení voleb do AS UK pro období 2006-2009

   5. Vyjádření k re/akreditaci studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění při KTF

   6. Hodnocení výuky na KTF UK 2004

   7. Zlepšení studijního zázemí

   8. Problematika zkoušek

   9. Otázky spojené se zlepšením fakultního prostředí

   10. Otázka velikonoční praxe

   11. Různé

  2. AS KTF doporučuje děkanovi, aby za první pololetí 2005 byla vyplacena další mzda podle čl. 17 Vnitřního mzdového předpisu UK, a to ve výši 50 procent.

  3. V souladu s čl. 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS KTF vyhlašuje senát KTF doplňovací volbu do AS KTF na 3.-5.11.2005. Podrobnosti stanoví senátem zvolená volební komise.

  4. AS KTF zvolilo do svého předsednictva Martinu Kratochvílovou.

  5. V souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK stanovuje AS KTF termín voleb kandidátů z KTF za členy do AS UK na 3.-5.11.2005 a volby budou probíhat v prostorách KTF UK. Podrobnosti určí senátem zvolená dílčí volební komise KTF.

  6. AS KTF souhlasí s:

   • Reakreditací  bakalářského studijního programu oboru  Dějiny křesťanského umění,

   • Reakreditací navazujícího magisterského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,     

   • Akreditací doktorského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění,

   • Akreditací doktorského studijního programu oboru Církevní a obecné dějiny.

  7. AS KTF přijímá výsledky hodnocení výuky na KTF UK 2004 s výhradou.

  8. AS KTF doporučuje návrh dovybavit počítačovou učebnu čtecí a vypalovací mechanikou CD a DVD, scannerem  a novými PC jednotkami a zmodernizováním textového editoru.

  9. AS KTF apeluje na vedení KTF, aby se staralo o účelovou funkčnost knihovny.

  10. AS KTF se zabýval otázkou stanovování podmínek složení atestace ze strany vyučujících a vyzývá k důslednému zachovávání této praxe.

  11. AS KTF požaduje pořízení košů na tříděný odpad.

  12. AS KTF nepožaduje, aby se doba velikonoční odborné praxe prodloužila na dobu celého Svatého týdne.


  ThLic. Prokop Brož

  předseda AS KTF UK


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: