Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu KTF UK 28. července 2005


Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu KTF UK 28. července 2005

Přítomní: senátoři Bartoň, Brož P., Gondek, Jirmusová, Kratochvílová, Med, Pelc, Svoboda.

Hosté: děkan KTF prof. dr. L. Armbruster, proděkan dr. V. Eliáš, proděkan dr. L. Ovečka,  tajemník mgr. P. Šimůnek, designovaná proděkanka dr. M. Ryšková


Zasedání zahájil v 15.30 předseda AS Prokop Brož, který jednání rovněž řídil.1. AS KTF schválil program zasedání v této podobě:

 1. Schválení programu

 2. Změny proděkanů

 3. Stylistické úpravy novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK

 4. Rezignace prof. Sousedíka na vedoucího katedry filozofie

 5. Prezentace kandidátů na rektora UK

 6. Různé


8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)AS TF schválil zápisy z 28. 4. a 2. 6. 2005


8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


2. Děkan fakulty prof. dr. L. Armbruster nejprve stručně seznámil senát s aktuální obměnou aparátu úřadu děkana:

 • podařilo se získat nadějnou a zkušenou referentku pro vědu a výzkum,

 • asistentka děkana (s požadavkem VŠ a znalosti cizího jazyka) dosud nebyla vybrána.


Potom přednesl a vysvětlil svůj záměr nově přerozdělit kompetence mezi proděkany a jmenovat proděkankou nově přijatou kolegyni M. Ryškovou. Bezprostředním důvodem k této reorganizaci kolegia proděkanů bylo nedávné odstoupení kol. Novotného z funkce proděkana (z důvodů potřeby rychle dosáhnout vědeckého gradu) a nutnost habilitace u kol. Eliáše.


            Vzhledem k tomu, že se blíží termín děkanské volby, děkan fakulty podtrhl, že všechny tyto změny (v aparátu i v kolegiu proděkanů) se dějí s tím, aby „bylo možno předat fakultu komukoli, kdo bude zvolen děkanem“.


            Na vybídnutí sen. Brože se stručně představila nedávno přijatá kolegyně M. Ryšková; v souvislosti se svou nominací na funkci proděkana pro studium připomněla, že má již zkušenosti s vedením vyšší odborné školy JABOK a pedagogickou zkušenost z dlouholetého působení na TF v Českých Budějovicích; na KTF se bude věnovat zejména výuce studentů oboru dějin umění, v souladu se svou první aprobací (dějiny umění).


            Sen. Bartoň se dotázal na upřesnění kompetencí proděkana pro rozvoj. Odpověděl kol. V. Eliáš: jde především o koordinaci grantů, o rozvoj knihovny, o strategický plán rozvoje fakulty a o správu sítě.


            Funkce členů komise se ujali kolegové Pelc a Jirmusová. Následovalo tajné hlasování o proděkanech. AS KTF se k záměru děkana vyjadřuje takto (poměr hlasů se vztahuje vždy ke znění  původního návrhu děkana KTF):AS KTF souhlasí, aby proděkanem statutární zástupcem děkana byl jmenován prof. A.-P. Rethmann.

8 (pro souhlas) : 0 (proti souhlasu) : 0 (zdržel se)


AS KTF souhlasí, aby byl Dr. V. Eliáš odvolán z funkce proděkana pro studium.

8 (pro souhlas) : 0 (proti souhlasu) : 0 (zdržel se)


AS KTF nesouhlasí, aby byla Dr. Mireia Ryšková, Th.D. jmenována proděkankou pro studium.

4 (pro souhlas) : 3 (proti souhlasu) : 1 (zdržel se)


AS KTF souhlasí, aby byl PhDr. Libor Ovečka, Th.D. odvolán z funkce proděkana pro rozvoj.

8 (pro souhlas) : 0 (proti souhlasu) : 0 (zdržel se)


AS KTF souhlasí, aby byl Dr. Vojtěch Eliáš jmenován proděkanem pro rozvoj.

6 (pro souhlas) : 1 (proti souhlasu) : 1 (zdržel se)3. Po odchodu hostů se AS KTF věnoval hlasování o úpravě Studijního a zkušebního řádu KTF UK.

Šlo o tyto drobné změny:

čl. 13, odst. 1 pís. e) … vynechat zavedení zkratky v závorce: (dále jen „státní zkouška“)

Odůvodnění: zavádějící terminologie. Bude se vždy vypisovat celé: státní závěrečná zkouška.

e) státní závěrečná zkouška nebo státní rigorózní zkouška (dále jen „státní zkouška“) nebo její část.

V č. 14 odst. 11 má český text "získání" i vytknuté před výčet, i uvedené sub b), kde by se mělo zrušit. Takže text vypadá následovně:

11. Předpokladem pro konání části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní závěrečné zkoušky stanoví studijní plán. Předpokladem pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je též získání


a) minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanoveného studijním plánem,


b) získání počtu kreditů odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřené v letech.      AS KTF přijímá stylistické úpravy druhé novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK.


8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)


4. AS KTF vzal na vědomí rezignaci prof. dr. S. Sousedíka na funkci vedoucího katedry filozofie

(tichým souhlasem). Nový vedoucí katedry nebyl dosud jmenován.


5. Předseda AS sen. Brož a místopředseda za komoru akademických pracovníků sen. Bartoň informovali AS o svém setkání s prof. Svačinou z 1. LF UK, nominovaným kandidátem na rektora UK, na půdě KTF UK.

Sen. Brož dále sdělil, že také třetímu kandidátovi ( prof. Andělovi z 2.LF UK), byla poté, co kontaktoval předsedu AS KTF, nabídnuta schůzka, případně účast na tomto zasedání senátu KTF 28. 7. 2005. Prof. Anděl však zatím na tuto nabídku nereagoval.


6. Různé.

AS KTF se věnoval výkladu čl. 5, odst. 8 a 9 Řádu doktorských studií KTF UK. Po krátké rozpravě bylo rozhodnuto takto:AS KTF vykládá  čl. 5, odst. 8 a 9 Řádu doktorských studií KTF UK (viz zápis) tak, že „bez závažných důvodů“ odst 8, pís. b) je třeba vykládat „aniž by k tomu měl vážný důvod.“


8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)


Zasedání bylo ukončeno v 16.50.


                                                                                              Zapsal: sen. Josef Bartoň
Přehled usnesení Akademického senátu KTF UK ze dne 28. července 2005

 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu

  2. Změny proděkanů

  3. Stylistické úpravy novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK

  4. Resignace prof. Sousedíka na vedoucího katedry filozofie

  5. Prezentace kandidátů na rektora UK

  6. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápisy ze zasedání dne 28.4.05 a 2.6.05.

 2. Změny proděkanů (poměry hlasů viz zápis):

  1. AS KTF souhlasí, aby proděkanem statutární zástupcem děkana byl jmenován prof. A.-P. Rethmann.

  2. AS KTF souhlasí, aby byl Dr. V. Eliáš odvolán z funkce proděkana pro studium.

  3. AS KTF nesouhlasí, aby byla Dr. Mireia Ryšková, Th.D. jmenována proděkankou pro studium.

  4. AS KTF souhlasí, aby byl PhDr. Libor Ovečka, Th.D. odvolán z funkce proděkana pro rozvoj.

  5. AS KTF souhlasí, aby byl Dr. Vojtěch Eliáš jmenován proděkanem pro rozvoj.

 3. AS KTF přijímá stylistické úpravy druhé novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK.

 4. AS KTF vykládá  čl. 5, odst. 8 a 9 Řádu doktorských studií KTF UK (viz zápis) tak, že „bez závažných důvodů“ odst 8, pís. b) je třeba vykládat „aniž by k tomu měl vážný důvod.“


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 10. srpen 2021 09:34 
Sdílet na: