Zápis z řádného zasedání Akademického senátu KTF UK 6. října 2005


Zápis z řádného zasedání Akademického senátu KTF UK 6. října 2005

Přítomní: senátoři a senátorky Bartoň, Běťáková, Brož P., Gondek, Kohut, Koronthályová, Med, Royt.

Hosté: děkan KTF prof. dr. L. Armbruster, proděkan dr. V. Eliáš (od 15.45), proděkan dr. L. Ovečka,  proděkanka dr. M. Ryšková, tajemník mgr. P. Šimůnek, studentský zástupce v AS UK D. Feranc.


Zasedání zahájil v 15.30 předseda AS Prokop Brož, který jednání rovněž řídil.


1. AS KTF schválil program zasedání v předložené podobě:

 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

 3. Schválení podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2006/7

 4. Vyjádření k návrhu děkana o prospěchových a doktorandských stipendiích

 5. Vyhlášení volby na kandidáta děkana

 6. Delegát do Rady VŠ

 7. Různé

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 28. 7. 2005

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


2. Předseda AS KTF P. Brož vyzval děkana fakulty a jeho kolegium k podání informací o aktuálním dění na KTF UK.

Děkan fakulty prof. dr. L. Armbruster stručně informoval o přípravě strategického plánu KTF, který se v současné době připravuje pod odborným vedením prof. J. Daviese.


Proděkanka pro studium, dr. M. Ryšková nejprve informovala o řešení problémů vzniklých kolem zápisů, zejména v souvislosti s řadou nově zavedených prerekvizit a poté o svých záměrech do budoucna (zejména o snaze o větší kontakt a spolupráci s jednotlivými katedrami).


V této souvislosti byl vznesen dotaz (sen. Běťáková) ohledně možného hromadného řešení problému nově zavedených prerekvizit. Za toto řešení se postavil rovněž sen. Bartoň s odůvodněním, že jde o systémovou chybu. Proděkanka Ryšková naopak odůvodnila individuální vyřizování snahou, aby systém jako takový zůstal zachován (tento přístup podpořil rovněž proděkan Eliáš) a požádala studenty, aby své žádosti o řešení obtíží podávali včas. Do vzniklé diskuze se zapojili rovněž sen. Koronthályová. Sen. Běťáková dále nadnesla problém semináře z patrologie a spolu se sen. Gondkem také svízelnou situaci s malou učebnou pro dva přehledové kurzy na ÚDKU. Tajemník fakulty, P. Šimůnek přislíbil řešení formou pronájmu prostoru v Pastoračním středisku AP.


Proděkan, dr. L. Ovečka informoval o vnějších a zahraničních vztazích KTF UK. Tlumočil svůj záměr prezentovat KTF UK české společnosti jako moderní, dynamicky se rozvíjející a perspektivní fakultu a rozšířit a prohloubit existující vztahy se zahraničím (posílit dosavadní teprve začínající výměnu studentů /4 studenti ÚDKU v cizině a 5 zde/, pokračovat ve slibné praxi letní školy pro studenty z USA, otevřít některé kurzy v roce 2007 /v letním semestru/ v anglickém jazyce, posílit možnosti působení zahraničních pedagogů na KTF UK, rozvinout již existující spolupráci s fakultami v Erfurtu a Poznani a obohatit o nové kontakty /např. Slovensko/). V této souvislosti informoval o úsilí zavést do budoucna studium dvou živých jazyků.


V následné diskuzi byla probírána otázka programů Erasmus (sen. v AS UK Feranc), možného zavedení studia němčiny, důležitého zejména pro studium teologie (sen. Běťáková), případně i polštiny (sen. Bartoň).


Proděkan pro rozvoj, dr. V. Eliáš informoval o svém novém pracovním úkolu, jímž je koordinace vytváření strategického plánu, přičemž vyzval rovněž studenty, kteří mají zájem se v této věci angažovat, aby se do započatého procesu zapojili. Jeho dalším polem působnosti je spojení knihoven a následný provoz jejich jednotlivých částí a také PC síť KTF UK. V následné diskuzi (zapojili se do ní sen. Koronthályová a sen. Bartoň) uvedl, že potřebné rozšíření a modernizace PC sítě naráží na nedostatek financí.


Tajemník KTF UK, P. Šimůnek informoval o stavu služeb, o něž byl požádán. V prostorách KTF UK byly z košů na tříděný odpad instalovány pouze koše na papír (vybídl v této souvislosti tedy k tomuto třídění odpadu na papírový a ostatní) a dále automaty na bagety a sladkosti. Informoval rovněž o vybavení učeben novým ozvučením (a instalací speciálních zářivek ve dvou učebnách), o zavedení nových výplatních výměrů pro akademické pracovníky, o tom, že zrušený klub akademické obce bude obnoven (zřejmě od 1. listopadu, s největší pravděpodobností v současných prostorách tiskového střediska ČBK; v této souvislosti požádal studenty o pomoc při stěhování formou brigády) a že KTF UK požádala AP o nové prostory pro kabinety ve druhém patře a o tělocvičnu, kterou měl dosud pronajatý AKS. V následné diskuzi byla vznesena otázka (proděkanka Ryšková), proč bylo zrušena možnost sobotního stravování pro studenty kombinovaných oborů, nebyla však zodpovězena; pan tajemník pouze konstatoval fakticitu stížnosti.


3. Po odchodu většiny hostů se AS KTF věnoval schvalování podmínek přijímacího řízení na ak. rok. 2006/7.

V diskuzi na toto téma se sen. Běťáková ptala na důvody částečného nebo úplného promíjení přijímacího řízení pro ZTP a ZTP/P. Otázka však nebyla prodiskutována s odvoláním na to, že jde o téma již dříve probírané AS KTF. Dále sen. Běťáková upozornila na jednu gramatickou chybu ve formulaci podmínek, která byla vzápětí opravena. Předseda AS KTF upozornil na to, že akreditace navazujícího magisterského programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury dosud neproběhla, a proto navrhl, aby se schválil text Podmínek přijímacího řízení bez tohoto studijního programu a následně rovněž Podmínky pro tento program s dodatkem „za podmínky, že tento studijní program bude akreditován“. Proděkanka Ryšková upozornila na to, že děkan KTF UK ještě změnil bodování pro přijímací řízení bakalářského studijního programu oboru Dějin křesťanského umění a změnil pro ústní zkoušku téhož programu „znalost památek Prahy“ na „znalost památek Čech a Moravy“. Důvod těchto změn blíže objasnil sen. Royt. Na návrh sen. Brože a Bartoně se hlasovalo rovněž o vyjádření nespokojenosti s pozdním termínem dodání návrhu podmínek přijímacího řízení.


AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2006/7 v předloženém znění

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2006/7 pro navazující studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění za podmínky, že tento studijní program bude akreditován.

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


AS KTF se ohrazuje proti skutečnosti, že děkanát KTF dodal návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2006/7 až po rektorátem stanoveném termínu.

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)

4. Nato AS KTF přistoupil k projednávání návrhu děkana KTF UK o prospěchových a doktorandských stipendiích.

V delší diskuzi vystoupili sen. Běťáková, Koronthályová, Bartoň, Brož, Royt a Kohut a proděkanka Ryšková. Probíraly se podmínky udělení prospěchových stipendií a s tím související dezinformace ohledně skutečných důsledků nesplnění zapsaných studijních povinností nad rámec požadovaného kreditního minima pro udělení prospěchového stipendia. AS KTF souhlasí s návrhem děkana KTF na Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky.

5 (pro) : 0 (proti) : 3 (zdrželi se)


AS KTF souhlasí s návrhem děkana KTF na Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia.

5 (pro) : 0 (proti) : 3 (zdrželi se)
5. Po krátké diskuzi byl přijat (tichým konsensem) návrh předsedy AS KTF P. Brože přesunout vyhlášení volby děkana KTF UK na řádné zasedání AS KTF dne 10. listopadu 2005.

6. Na návrh předsedy AS KTF P. Brože byla také schválena lhůta k navrhování kandidátů v řádných volbách do AS UK (obou komor).


AS KTF stanovuje, že návrhy kandidátů pro řádné volby do AS UK se odevzdávají k rukám ThLic. P. V. Kohuta do 26. 10. 2005 do 18:00 hod.

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


7. Na návrh předsedy AS KTF P. Brože byla schválena lhůta k navrhování kandidátů v doplňovacích volbách do studentské komory AS KTF.

AS KTf stanovuje, že v rámci doplňovací volby do studentské komory AS KTF se návrhy kandidátů odevzdávají k rukám ThLic. P. V. Kohut do 19. 10. 2005 do 18.00 hod.

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


8. AS KTF rovněž navrhl Akademickému senátu UK, aby do Rady vysokých škol jmenoval PhDr. Josefa Bartoně.

AS KTF navrhuje AS UK, aby do Rady vysokých škol jmenoval PhDr. Josefa Bartoně jako člena komise pro vzdělávací činnost (sekce pro studium jazyků na VŠ).

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


9. V bodu „různé“ již nebyla přednesena žádná další témata k projednání.


            Zasedání bylo ukončeno v 17.10 hod.


Zapsal: senátor Kohut.

Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 6. října 2005:

 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Výsledky voleb do AS UK a situace doplňovacích voleb do AS KTF

  4. Vyhlášení volby na kandidáta děkana

  5. Evaluace

  6. Vyplacení další mzdy v druhém pololetí 2005

  7. Výroční zpráva o činnosti

  8. Podněty z akademické obce

  9. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 6.10.2005.

 2. AS KTF bere na vědomí výsledky voleb do AS UK.

 3. AS KTF bere na vědomí výsledky doplňovacích voleb do AS KTF a vyhlašuje další kolo na 19. a 21. 11. Pokud by ani v tomto kole nebyl zvolen navržený kandidát, třetí kolo by se konalo 3. a 5.12.2005. Místo a časy stanoví volební komise.

 4. AS KTF vyhlašuje volbu kandidáta na děkana na čtvrtek 8.12. ve 14:00. Ostatní podrobnosti určí volební komise, ve složení: PhDr. Jaroslav Med, CSc. (předseda), PhDr. Josef Bartoň, Martina Běťáková, Jan Gondek, Dr. Bogdan Pelc.

 5. AS KTF žádá, aby výsledky evaluace byly zveřejněny podle předmětů, nejen podle kateder.

 6. AS KTF schvaluje návrh děkana vyplatit další mzdu v druhém pololetí ve výši 50%.

 7. KTF schvaluje děkanem předloženou zprávu o činnosti za rok 2004 ve změněné podobě.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: