Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 10. listopadu 2005


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 10. listopadu 2005

Přítomní:

PhDr. Josef Bartoň, ThLic Prokop Brož, PhDr. Jaroslav Med,  ThLic. Pavel V.Kohut, PhDr. Markéta Koronthályová, Dr. Bogdan Pelc, Mgr. David Svoboda, Martina Běťáková, Jan Gondek.Omluveni:

prof. PhDr. Ing.Jan Royt, Kristýna Jirmusová.Hosté:

děkan prof. PhDr. Ludvík Armbrustr, proděkan pro rozvoj Dr. Vojtěch Eliáš, proděkanka pro studium PhDr. Mireia Ryšková, tajemník Mgr. Petr Šimůnek,proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PhDr. Libor Ovečka, proděkan pro vědu, statutární zástupce děkana prof. Dr. Albert-Petr Rethmann.

Zasedání zahájil v 15.30 předseda AS Prokop Brož, který jednání rovněž řídil.1. AS KTF schválil program zasedání v upravené podobě, byl doplněn bod 3.


 1. Schválení programu

 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

 3. Výsledky voleb do AS UK a situace doplňovací volby do AS KTF

 4. Vyhlášení volby na kandidáta děkana

 5. Evaluace

 6. Vyplacení další mzdy v druhém pololetí 2005

 7. Výroční zpráva o činnosti

 8. Podněty z akademické obce

 9. Různé

9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)


AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 3.října 2005.

9(pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)2. Předseda AS KTF P. Brož vyzval děkana fakulty a jeho kolegium k podání informací o aktuálním dění na KTF UK.


Děkan fakulty prof. PhDr. Ludvík Armbrustr sdělil informaci o uplatňování principu subsidiarity v organizaci činnosti fakult, jejichž počet se nemění, ale jsou nově organizovány: katedra systematické teologie má dvě oddělení, pro dogmatickou teologii (vede prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.) a pro morální teologii (prof . Dr. Albert-Petr Rethmann, vedoucí katedry) a katedra biblických věd organizuje vyučující jazyků do svého oddělení (PhDr. Josef Bartoň). Reagovala sen. Koronthályová s konstatováním, že nebyli kontaktováni všichni ti, kterých se to týkalo, což potvrdil sen. Kohut. Dále děkan poinformovat o vědecké konferenci  k 450 výročí  příchodu jezuitů do Prahy ve dnech 25.-27.4.2006. Konference bude zahájena v Karolinu, je na ni pozváno mnoho cizích hostů a je koncipována podle oborů do sedmi sekcí.


            Proděkanka pro studium PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., informovala o zvládnutí zápisů a uznávání zkoušek, o debatě v rámci strategického plánování fakulty. Senátorka Martina Běťáková sdělila, že ke studentům se informace o jejím konání dostala pozdě. V rámci rozpravy o informovanosti byla konstatována potřeba zlepšit komunikaci mezi studenty teologie a dějinami umění, např. pořádáním společných akcí.


           Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PhDr. Libor Ovečka, Th.D., sdělil že diskuze nad strategickým plánem zahraničních vztahů se uskuteční 14.11.2005 v učebně číslo 1067, což bude vyvěšeno na webu. Proděkan Ovečka vyzval o pomoc při shánění ubytování pro studenty z USA.  Dále informoval, že některé kurzy poběží na KTF v anglickém jazyce pro studenty z USA.


Proděkan pro vědu, statutární zástupce děkana prof. Dr. Albert-Petr Rethmann sdělil, že studenti doktorandi mohou uplatnit GAUK pro  financování zahraničních pobytů, dále pořízení knih a materiál atd. Paní Dr. Hohlová  se dobře zapracovala a studenti mohou plně využívat služby pro vědu a výzkum. Diskuze o strategickém plánování vědy a výzkumu byla v komorním podání.


V měsíci březnu proběhne studentská konference, na které vystoupí se svými diplomovými pracemi studenti teologie a asi 2 studenti z ÚDKU se svými bakalářskými pracemi.


24.11.2005 bude konference k poctě Mons. Karla Vrány, s příspěvky vystoupí PhDr. Jaroslav Med, PhLic.Vojtěch Novotný a bude představen fakultní sborník.


                   Proděkan pro rozvoj Dr. Vojtěch Eliáš informoval o zlepšení počítačové učebny, dále o tom, že fakulta a fakultní knihovna mají novou servovnu. Senátor PhDr. Josef Bartoň se dotazoval na možnost rozesílání e-pošty hromadného charakteru studentům. Bylo mu odpovězeno, že ano, ale že je to dražší záležitost, cca 60 tis. Kč.


                     


                    Tajemník Mgr. Petr Šimůnek  sdělil: a) že dějinám umění se vrací výuka s kostela sv.Vojtěcha zpět do třída; b) obědy pro dálkové studenty nebudou; c) bude otevřen prostor akademické obce.3. Výsledky voleb do AS UK a situace doplňovací volby do AS KTF.


Předseda dílčí volební komise sen. Kohut podal senátu zprávu, že do AS UK byli zvoleni : za pedagogy prof. PhDr. Ing.Jan Royt a ThLic Prokop Brož, do studentské komory MUDr. Jiří Korda a David Kalina, dále náhradníci do studentské komory v pořadí Martina Běťáková, Kateřina Sieglová a Dr. Marie Kolářová.


Doplňovací volby do AS KTF byly neplatné pro malou účast voličů, u voleb bylo 23% voličů a bylo třeba dosáhnout alespoň přes 30% voličů. Do voleb byl navržen jeden kandidát Pavel Jäger. Druhé kolo voleb se uskuteční 19.11. a 21.11.2005, v případě malé účasti bude probíhat  třetí kolo voleb a to dne 3.12. a 5.12.2005.


Volební komise muže pro dozor ve volební místnosti pověřovat své zástupce.
AS KTF bere na vědomí výsledky voleb.

9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)
AS KTF vyhlašuje druhé a třetí kolo doplňovacích voleb do AS KTF dne 19.11. a 21.11.2005,  3.12. a 5.12.2005. 

9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)


4. Vyhlášení volby na kandidáta děkana


Nejprve bylo třeba zvolit volební komisi, o jejíž volbu se postarala komise ve složení senátoři Brož, Kohut, Koronthályová.


Navržení kandidáti : PhDr. Jaroslav Med (navrhla PhDr. Markéta Koronthályová)


                                  PhDr. Josef Bartoň (navrhl PhDr. Jaroslav Med)


                                  Dr. Bogdan Pelc (navrhl PhDr. Josef Bartoň)


                                  Martina Běťáková ( navrhl Dr. Bogdan Pelc)


                                  Jan Gondek (navrhla Martina Běťáková)


Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou. Poté byly rozdány a vyplněné posbírány hlasovací lístky v počtu devět, všechny byly platné. Volební komise pro volby děkana:


PhDr. Jaroslav Med     9 hlasů


PhDr. Josef Bartoň      8 hlasů


Dr. Bogdan Pelc          9 hlasů


Martina Běťáková       9 hlasů


Jan Gondek                  9 hlasů


Komise ze svého středu zvolila předsedu následovně:


V prvním kole byl zvolen Dr. Bogdan Pelc počtem 4 hlasů, PhDr. Josef Bartoň počtem 1 hlasu. Zvolený kandidát odmítl místo předsedy volební komise pro volbu děkana.


V druhém kole byl zvolen PhDr. Jaroslav Med  počtem 4 hlasů, PhDr. Josef Bartoň  počtem 1 hlasu. Zvolený kandidát přijal místo předsedy volební komise pro volbu děkana.
Volby se uskuteční na mimořádném zasedání AS KTF ve čtvrtek 8.12.05 v 14:00 v místnost číslo 1092. Lhůta, do které je možné předsedovi komise předkládat návrhy na kandidáta, je Nejpozději 2 týdny před volbami, tedy do 23.11. do 18:00.
Návrhy kandidátů – písemně k rukám předsedy volební komise. Obsahuje:


            a. charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce)


            b. koncepce programu


            c. souhlas kandidáta s návrhem


            d. jméno a podpisy navrhovatelů + pracoviště (studijní program, ročník)


            e. popř. stručné zdůvodnění
Může následovat předvolební kampaň. Prezentace kandidátů dohodne s navrženými kandidáty předsednictvo senátu a informace rozešle senátní elektronickou poštou. 8.12. bude následovat řádné zasedání AS KTF v 15:30, schválení zápisu z 10.11. i z 8.12. (volby děkana).AS KTF  vyhlašuje volby na kandidáta děkana dne 8.12.2005 ve 14:00 hod.


9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)


16:30 hod  odchází PhDr. Josef Bartoň5. Evaluace


Proděkan  pro rozvoj V. Eliáš sdělil ohledně zveřejnění výsledků evaluace, že její vyhodnocení je předkládáno podle kateder a že zpracovaná data nepostihují všechny aspekty. Data sama o sobě mají částečnou vypovídající hodnotu. Vyhodnocená data dostanou vedoucí kateder. Senátorka Kristýna Jirmusová by si přála seznámit s evaluací po předmětech a ne po katedrách. Senátorka  Martina Běťáková vznesla návrh seznámit s výsledky evaluace všechny studenty KTF. Sen. Brož tento názor podpořil.


AS KTF přijímá výsledky evaluace a způsob zveřejnění tak, jak předložil děkanát.

1 (pro) : 5 (proti) : 1(zdržel se): nepřijato


AS KTF žádá, aby výsledky evaluace byly zveřejněny podle předmětů, nejen podle kateder.

6 (pro) : 1 (proti) : 0 (zdržel se)


6. Vyplacení další mzdy v druhém pololetí 2005

AS KTF schvaluje návrh děkana vyplatit další mzdu v druhém pololetí ve výši 50%.

8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)7. Výroční zpráva o činnosti


Senátorka  Martina Běťáková navrhla vypustit ze zprávy pasáž o studijním oddělení strana 7, bod 2, poslední dva řádky. Došlo k hlasování o dílčí změně:


AS KTF navrhuje vypustit ze zprávy pasáž o studijním oddělení strana 7, bod 2, poslední dva řádky.


5 (pro) : 1 (proti) : 2 (zdržel se)


 Následně AS KTF přijal usnesení ohledně předložené zprávy o činnosti za rok 2004.


AS KTF schvaluje děkanem předloženou zprávu o činnosti za rok 2004 ve změněné podobě.

6 (pro) : 0 (proti) : 2 (zdržel se)


8. Podněty z akademické obce


a) Web KTF Fakultní web doznal změn, ovšem není dotažený: u vyučujících nejsou u všech uvedeny patřičné informace; v SIS by – kvůli orientaci studentů – mohla být jasná anotace a sylabus, podmínky složení atestace. Sen. Brož informoval, že se na kolegiu děkana hovořilo o tom, že do konce prosince by měly být dodělány anotace i v anglické mutaci. Sen. Běťáková navrhovala, aby SIS obsahoval též podmínky k získání zkoušky nebo zápočtu. AS KTF v této věci nepřijal žádné usnesení.


b) Sen. Bartoň referoval o hlasech z akademické obce, které žádají zveřejnění zápisů z kolegia děkana. Sen. Brož informoval o tom, že kolegium samo rozhodlo, že bude zveřejňovat to, co je v rámci řízení již vhodné ke zveřejnění. Není mu ovšem žádným předpisem předepsáno, aby tyto zápisy zveřejňovalo. Zápisy nemají ve všem charakter zápisu, ale je to pracovní, interní text kolegia. Ani v této věci AS nepřijal žádné usnesení.9. V bodu různé již nebyla přednesena žádná další temata k projednávání.

Zasedání bylo ukončeno v 17.05 hod


Zapsal : senátor Jan Gondek
Usnesení AS KTF dne 10.listopadu 2005:

 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Výsledky voleb do AS UK a situace doplňovacích voleb do AS KTF

  4. Vyhlášení volby na kandidáta děkana

  5. Evaluace

  6. Vyplacení další mzdy v druhém pololetí 2005

  7. Výroční zpráva o činnosti

  8. Podněty z akademické obce

  9. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 6.10.2005.

 2. AS KTF bere na vědomí výsledky voleb do AS UK.

 3. AS KTF bere na vědomí výsledky doplňovacích voleb do AS KTF a vyhlašuje další kolo na 19. a 21. 11. Pokud by ani v tomto kole nebyl zvolen navržený kandidát, třetí kolo by se konalo 3. a 5.12.2005. Místo a časy stanoví volební komise.

 4. AS KTF vyhlašuje volbu kandidáta na děkana na čtvrtek 8.12. ve 14:00. Ostatní podrobnosti určí volební komise, ve složení: PhDr. Jaroslav Med, CSc. (předseda), PhDr. Josef Bartoň, Martina Běťáková, Jan Gondek, Dr. Bogdan Pelc.

 5. AS KTF žádá, aby výsledky evaluace byly zveřejněny podle předmětů, nejen podle kateder.

 6. AS KTF schvaluje návrh děkana vyplatit další mzdu v druhém pololetí ve výši 50%.

 7. KTF schvaluje děkanem předloženou zprávu o činnosti za rok 2004 ve změněné podobě.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: