PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA KTF UK V PRAZE V AKAD. ROCE 2005/2006 (15.12.2005)


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA KTF UK V PRAZE V AKAD. ROCE 2005/2006

V Praze dne 15. 12. 2005

Č.j. 2688/05

1. ÚvodPřijímací řízení ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze – Katolické teologické fakultě v akademickém. roce 2005/2006 proběhlo ve dvou etapách: konalo se řádné a další přijímací řízení.
Řádné přijímací řízení se týkalo těchto studijních programů:


* magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia pět let)


* navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia dva roky)


* bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia čtyři roky)


* bakalářský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia tři roky)


* doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia tři roky).


Specializace:


a) fundamentální a dogmatická teologie


b) teologická etika a spirituální teologie


c) pastorální teologie a kanonické právo
Podmínky a termíny přijímacího řízení byly zveřejněny na adrese:


http://ktf.cuni.cz/texty/prijimaci_rizeni_2004.html
Další přijímací řízení se týkalo těchto studijních programů:


* bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia čtyři roky)


* magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia pět let)


* navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma, standardní doba studia 2 roky)
Podmínky a termíny přijímacího řízení byly zveřejněny na adrese:


http://ktf.cuni.cz/texty/prijimaci_rizeni_2004_dodatecne.html


U shodných studijních programů byly podmínky přijímacího řízení v řádném i dalším přijímacím řízení identické.2. Zveřejněné podmínky přijímacího řízení
a) Obor katolická teologie (Mgr.)


Přijímací zkouška je dvoukolová.


a) Písemný test (max. 50 bodů):


Uchazeč po přečtení textu deklaruje odpověďmi na otázky porozumění textu. Přeložením odstavce do češtiny je prokázána znalost cizího jazyka.


Povinná literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999
b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filosofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.


Bonifikace:


¨ Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


¨ Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


¨ Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.

b) Obor náboženské nauky (NMgr.)Přijímací zkouška je jednokolová.Uchazeč o studium musí spolu s přihláškou a životopisem doložit řádné ukončení bakalářského studijního programu teologie nebo programu obdobného. K přihlášce přiloží výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením a na studijní oddělení KTF UK dodá kopii bakalářské práce včetně posudků (nevztahuje se na absolventy KTF UK).


Přijímací komise u každého uchazeče na základě dokladů posoudí kompatibilitu absolvovaného studia s bakalářským studijním programem teologie, obor náboženské nauky, který zabezpečuje KTF UK a na nějž magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky navazuje. Zjistí-li závažný nesoulad, přihlášku vyřadí jako nesplňující podmínky přijímacího řízení; administrativní poplatky se nevracejí. Uchazeči, jejichž přihlášky budou akceptovány, obdrží pozvání k přijímacím zkouškám.


Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru náboženské nauky na KTF UK. Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:


* systematické teologie (max. 35 bodů): fundamentální teologie, dogmatická teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého


* teologie a teorie církevní praxe (max. 35 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie


* bakalářské práce, motivace, jazykových znalostí (max. 30 bodů)


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Bonifikace:


¨ Absolvent bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.


¨ Absolvent bakalářského studijního programu, který je podobný programu teologie, obor náboženské nauky na KTF UK, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek, pokud státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“.

c) Obor náboženské nauky (Bc.)Přijímací zkouška je dvoukolová
1) Písemný test (max. 50 bodů):


Uchazeč po přečtení textu deklaruje odpověďmi na otázky porozumění textu. Přeložením odstavce do češtiny je prokázána znalost cizího jazyka.


Povinná literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filosofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.
Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.Bonifikace:


¨ Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


¨ Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


¨ Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, bude na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.d) Obor dějiny křesťanského umění (Bc.)Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá ze tří částí, druhé kolo se skládá ze dvou částí.


1. V prvním kole budou vědomostním a talentovým testem zjištěny základní předpoklady studenta ke studiu. Test bude mít tři části:


a) Znalostní (max. 5 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (jedna vždy správná).


b) Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů) – nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).


c) Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 30 bodů) formou promítání diapozitivů deseti děl křesťanského umění (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.


2. Ve druhém kole absolvuje uchazeč ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž je prověřována


a) znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl (dle seznamu četby který si přinesl, doporučuje se též, aby uchazeč s sebou vzal práce, které již v rámci oboru vytvořil),


b) znalost křesťanských památek regionu, v němž žije, znalost památek Prahy a sbírek Národní galerie.


Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


Doporučená literatura:


BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha


BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I, II (vždy 1,2),  Praha: Academia 1984 (1989)


HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991


HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972


HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994


MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951


MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963


Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995


PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn


RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969


STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992


SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961
Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získali nejméně 60 bodů a kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 70. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného celkového skóre jako uchazeč na místě 70.


e) Obor katolická teologie (Dr.)


Přijímací zkouška je dvoukolová.  (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky), a to v těchto specializacích:


d) fundamentální a dogmatická teologie


e) teologická etika a spirituální teologie


f) pastorální teologie a kanonické právo
Uchazeč s e
a) První část je písemná, ve které je odpovědí na otevřené otázky prověřena teologická a filosofická erudice a jeden cizí jazyk relevantní pro obor zvoleného výzkumu.


Maximální počet získaných bodů je 10.


Do druhého kola postupuje každý, kdo získá alespoň 5 bodů.
b) Druhá část je pohovor o předpokladech ke studiu a o návrhu tématu a cílů vlastního výzkumu. Zkoumány budou: výsledky předchozího studia, jazykové znalosti, záměr výzkumu resp. disertace, celková výchozí orientace v daném tématu, způsob prezentace.


3. Termíny


a) Obor katolická teologie (Mgr.)


-          Písemný test i ústní zkouška (1. i 2. kolo): 13. a 14. 6., 21. 6.; 6. 9.; 7. 9.; 13. 9. 2005
b) Obor náboženské nauky (NMgr.)


-          Ústní zkouška: 14. 6., 21.6.; 6. 9.; 13. 9. 2005
c) Obor náboženské nauky (Bc.)


-          Písemný test ( 1. kolo): 10. 6., 21. 6.; 6. 9.; 7. 9.; 13. 9. 2005


-          Ústní zkouška (2. kolo): 11. 6., 21. 6.; 24. 6.; 6. 9.; 7. 9.; 13. 9. 2005
d) Obor dějiny křesťanského umění (Bc.)


-          Vědomostní a talentový test ( 1. kolo): 1. 6., 10. 6. 2005


-          Ústní zkouška (2. kolo): 2.-3. 6., 10. 6. 2005
e) Obor katolická teologie (Dr.)


-          Ústní zkouška (1. kolo i 2. kolo): 6. 6.; 20. 6. 2005


4. Kritéria pro stanovení výsledku přijímací zkouškya) Obor katolická teologie (Mgr.)


1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo

2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 30 bodů.

Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů. Doplňující podmínky pro bonifikaci fakulta při přijetí nezohledňovala.Ke studiu bylo přijato 15 uchazečů.

b) Obor náboženské nauky (NMgr.)1. Systematická teologie (max. 35 bodů)


2. Teologie a teorie církevní praxe (max. 35 bodů)


3. Bakalářská práce, motivace, jazykové znalosti (max. 30 bodů)


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 70 bodů.


Bonifikace: Absolvent bakalářského studijního programu teologie, obor náboženské nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
Ke studiu bylo přijato 15 uchazečů.

c) Obor náboženské nauky (Bc.)


1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo

2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 25 bodů.

Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů. Doplňující podmínky pro bonifikaci fakulta při přijetí nezohledňovala.Ke studiu bylo přijato 47 uchazečů

d) Obor dějiny křesťanského umění (Bc.)1. V prvním kole byly vědomostním a talentovým testem zjištěny základní předpoklady studenta ke studiu. Test měl tři části:


a) Znalostní (max. 5 bodů)


b) Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů)


c) Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 30 bodů)


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.


2. Ve druhém kole absolvoval uchazeč ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž byla prověřována


a) znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl,


b) znalost křesťanských památek regionu, v němž žije, znalost památek Prahy a sbírek Národní galerie.


Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


Maximální počet dosažitelných bodů celkem byl 100, nutný, nikoliv však postačující, bodový zisk pro možnost přijetí byl 60 bodů.
Ke studiu bylo přijato 76 v pořadí nejúspěšnějších uchazečů, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení.e) Obor katolická teologie (Dr.)


1) Písemný test (max. 10 bodů) – 1. kolo

2) Pohovor o předpokladech ke studiu a o návrhu tématu a cílů vlastního výzkumu - 2. kolo


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 10 bodů  Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 5 bodů.


Ve druhém kole byly zkoumány výsledky předchozího studia, jazykové znalosti, záměr výzkumu resp. disertace, celková výchozí orientace v daném tématu, způsob prezentace.
Ke studiu bylo přijato 8 uchazečů.


           
PhDr. Mireia Ryšková Th.D.

proděkanka pro studium


Přílohy (správné odpovědi testů)

a) Obor katolická teologie (Mgr.)

Varianty testů:

anglicky 1, anglicky 2, francouzsky, italsky, německy


Protokol k ústní zkoušceb) Obor náboženské nauky (NMgr.)

Protokol k ústní zkoušce


c) Obor náboženské nauky (Bc.)

Varianty testů:

anglicky, francouzsky, italsky, německy


Protokol k ústní zkoušce


d) Obor dějiny křesťanského umění (Bc.)

Varianty testů:

test A, test B, test náhr. termín


Protokol k ústní zkoušcePoslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: