Přijímací řízení do doktorského studia na Univerzitu Karlovu v Praze, Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2006/2007 (1.1.2006)


Přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2006/2007UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Přijímací řízení do doktorského studia


v akademickém roce 2006/2007
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK) vypisuje pro akademický rok 2006/2007 přijímací řízení pro následující doktorské studijní programy:

 • Teologie, obor Katolická teologie (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky) v těchto specializacích:

    a. 

  fundamentální a dogmatická teologie

    b. 

  teologická etika a spirituální teologie

    c. 

  pastorální teologie a kanonické právo

 • Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)

 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)

1.   Obecné informace o přijímacím řízení

V souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. K přihlášce je třeba pevně připojit originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
K přihlášce je třeba přiložit:

 • originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (např. poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance, příjmový doklad pokladny KTF UK)

 • pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tento doklad nostrifikován. V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii k přijímacím zkouškám.

 • stručný životopis, jehož součástí je i resumé obhájené magisterské diplomové práce a případný seznam publikační a další vědecké činnosti

 • návrh tématu disertační práce

 • osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1.9.2005 (neplatí pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor: Dějiny křesťanského umění)
Místo podání přihlášky:                                           Administrativní poplatek 500, - Kč:


Katolická teologická fakulta UK                                  Komerční banka


Vědecké oddělení                                                       účet č. 32 034-061/0100


Thákurova 3                                                               variabilní symbol pro složenky: 022


160 00 Praha 6                                                            variabilní symbol pro banku: 022


Termín podání přihlášky: 30. 4. 2006


Den otevřených dveří: 24. ledna 2006 v 10:00 a ve 14:002.   Podmínky přijímacího řízení

2.1 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Teologie, obor Katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).
Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o specializaci uvnitř daného oboru; v akad. roce 2006/2007 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:

  a. 

fundamentální a dogmatická teologie;

  b. 

teologická etika a spirituální teologie;

  c. 

pastorální teologie a kanonické právo.
Přijímací komise u každého uchazeče na základě dokladů posoudí kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu teologie, obor katolická teologie: uchazeč musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, předpokládá se zpravidla znalost teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou světových jazyků.Uchazeč, který nevyhovuje nárokům oboru katolická teologie, tj. je absolventem studia s užším rozsahem teologie, musí před přijetím do doktorského studijního programu absolvovat doplňující studium v rámci CŽV podle individuálního  studijního plánu, který stanovuje oborová rada.Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech:
a)  Písemný test (max. 20 bodů)


     se skládá z testu   -   teologických znalostí (max. 10 bodů)


                                  -   živého jazyka             (max. 10 bodů)
Do druhého kola může postoupit uchazeč, který dosáhl alespoň 10 bodů.


b)  Ústní pohovor (max. 80 bodů)


      -   nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru (max. 30


           bodů)


      -   nad písemným návrhem projektu k disertaci (max. 50 bodů)


Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:         13. června 2006


Náhradní termín přijímacích zkoušek:    20. června 2006


 2.2.  Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).
Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny. Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu historické vědy nebo teologie nebo obecné teorie a dějin umění a kultury, případně příbuzných oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:         2. června 2006


Náhradní termín přijímacích zkoušek:  12. června 20062.3  Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1). Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění. Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění”, musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:         2. června 2006

Náhradní termín přijímacích zkoušek:  12. června 2006Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: