CZV - Program Angličtina LS 2005/06


Celoživotní vzdělávání – program Angličtina

Č.j.:122/06

V Praze dne 27. ledna 2006Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání Angličtina a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:


  1. Program celoživotního vzdělávání „Angličtina“ – č. kurzu 109 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

  2. Program je koncipován jako jednosemestrální výuka angličtiny (obecný jazyk) pro studenty KTF UK.

  3. Program je uskutečňován prezenční formou dvakrát za týden (2x2 vyučovací hodiny týdně).

  4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 24. 2. 2006. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 10 na kurs stejné jazykové úrovně.

  5. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

  6. Poplatek za celý kurz je stanoven na 3.500,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen bezprostředně po zahájení kurzu (do týdne) a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol.  Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Průvodní dopis - základní informace

V Praze dne 26. ledna 2006


Vážení studenti,


Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na jazykovou vybavenost studentů a absolventů vysokých škol, se budou zvyšovat i nároky na praktickou znalost moderních jazyků (jednoho nebo dvou podle požadavků oboru) studentů naší fakulty. Jazykové znalosti a dovednosti studenta KTF UK (a to de facto již na začátku studia alespoň u jednoho z moderních jazyků) by měly splňovat tato kritéria:


1. Porozumění mluvenému slovu

Student globálně rozumí mluvenému projevu (přímému nebo reprodukovanému z magnetofonu apod.) na témata běžného denního života, kulturního a společenského života a jednodušším odborným výkladům či diskusím podle svého studijního oboru, a to v tempu a stylu charakteristickém pro zpravodajské pořady ve sdělovacích prostředcích.

Globální porozumění znamená, že porozumí obsahu, i když nezachytí každé slovo a každou obsahovou podrobnost.


2. Mluvení

Student je schopen samostatného souvislého a pohotového ústního vyjadřování a konverzace na uvedená témata. Poměrně plynule, bez velkého váhání a přestávek dokáže vyjadřovat vlastní myšlenky, a to s takovou výslovností a strukturální a pojmovou přesností (gramatika a slovní zásoba), že pro posluchače není obtížné mu rozumět a nehrozí nebezpečí nedorozumění.


3. Čtení

Student je schopen globálně rozumět středně obtížným textům všeobecně popisně informačního stylu a obsahu (např. jednodušším novinovým článkům) i středně obtížným odborným textům dle svého studijního oboru, s minimální potřebou užívat slovníku, a to při jediném přečtení. Význam neznámých slov zpravidla odhadne ze souvislosti.

S použitím slovníku a po několikerém přečtení porozumí náročným popisně informačním textům (např. složitějším novinovým článkům, odborným pojednáním). Dokáže se v textu orientovat a vyhledat v něm informace, které potřebuje.


4. Psaní

Student je schopen písemně vyjadřovat vlastní myšlenky s takovou pravopisnou, strukturální a pojmovou přesností a s takovým myšlenkovým členěním textu, a to zpravidla bez použití slovníků a jazykových příruček, že textu je rozumět bez potíží a bez nebezpečí nedorozumění, a to i přes chyby v něm obsažené.

Student dokáže psát i úřední písemnosti jako vlastní životopis, jednoduché žádosti na instituce, zprávu ze služební cesty, dokáže vyplňovat úřední formuláře apod.

Je nám jasné, že za stávajícího systému výuky na naší fakultě nelze těmto požadavkům vyhovět okamžitě a že dosažení tohoto cíle si vyžádá určité přechodné období. Tyto znalosti a dovednosti by si měli uchazeči sice přinést již ze střední školy, bohužel však tomu tak ve velké většině není. Fakulta nicméně nemůže suplovat výuku obecného jazyka (do akreditovaných programů je zařazena pouze výuka odborného jazyka, resp. odborné četby) z důvodů personálních a finančních, proto jsme se rozhodli umožnit Vám v rámci placených kursů celoživotního vzdělávání si znalosti doplnit. Pro letní semestr nabízíme výuku angličtiny 4 hodiny týdně (tj. 2x2 hodiny) za 3.500,- Kč. Kurs povede Mgr. Marcela Žebrakovská, zkušená lektorka angličtiny. Kurs bude otevřen, sejde-li se alespoň 10 zájemců přibližně stejné jazykové úrovně. Pokud se tento systém osvědčí, bude možné otevřít i kursy dalších jazyků (němčina, italština). Cena kursu je kalkulována pouze na pokrytí nákladů a je částečně fakultou dotována, proto jsou kursy určeny pouze posluchačům naší fakulty.

Přihlášky je možné podávat na studijním oddělení do 24. února 2006.


PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

proděkanka pro studiumPoslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: