Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 8. prosince 2005


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 8. prosince 2005


Přítomni:


PhDr. Josef BartoňMartina Běťáková ThLic. Prokop BrožJan Gondek.Pavel Jäger Kristýna Jirmusová PhDr. Jaroslav Med, CSc.ThLic. Pavel V.KohutPhDr. Markéta KoronthályováDr. Bogdan Pelcprof. PhDr. Ing.Jan Royt, CSc.Mgr. David Svoboda
Hosté:  proděkan PhDr. Libor Ovečka, Th.D., tajemník Mgr. Petr Šimůnek
Schválení předloženého programu:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výsledky doplňovacích voleb do AS KTF


4. Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium nově akreditovaných oborů na ÚDKU


5. Různé


pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF ze dne 10. 11. 2005 – pro 12, proti 0, zdrželo se 0

1) Informace z kolegia děkanaProděkan L. Ovečka referoval o stávajících pěti smlouvách se zahraničními fakultami a o záměru během prosince uzavřít čtyři nové smlouvy s katolickými teologickými fakultami v Erfurtu, Ružomberku, Košicích a Prešově. Na otázku ThLic. V. Kohuta, s jakými aktivitami se v rámci smluv počítá, bylo poukázáno na možné výměnné pobytu studentů i vyučujících. Dále pan proděkan představil úmysl důsledně uplatňovat požadavky na jazykové znalosti studentů dle platného studijního řádu (např.: schopnost pasivní i aktivní účasti na cizojazyčných konferencích) a od příštího akademického roku nabízet v rámci studia pouze kurzy odborného cizího živého jazyka, nikoli jeho obecných základů.
15, 42 – odchází prof. Royt
Tajemník P. Šimůnek informoval o probíhajících inventurách (vše je v pořádku), o přijetí nového správce – školníka na plný úvazek a o finančním příspěvku ministerstva na pořízení čtyř nových serverů a tří kopírek.

2)Výsledky doplňovacích volebV druhém kole doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF byl řádně zvolen Pavel Jäger a na tomto zasedání byl představen ostatním členům senátu.

3) Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studijní programy, obor Dějiny křesťanského umění a Církevní a obecné dějinyPaní PhDr. M. Koronthályová vznesla dotaz ohledně prověřování znalosti latinského jazyka během přijímacího pohovoru. Vzhledem k nepřítomnosti zástupců z ÚDKU tato otázka nemohla být zodpovězena.USNESENÍ

AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium:


a. ve studijním programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“, v oboru „Dějiny křesťanského umění“


b. ve studijním programu „Historické vědy“, v oboru „Církevní a obecné dějiny“


v předložené podobě.


Pro 11, proti 0, zdrželo se 0

4) RůznéDr. Pelc navrhl změnit stávající předpis o třicetiprocentní účasti voličů nutné pro platnou volbu zástupců do AS KTF. V diskusi bylo poukázáno na chystaný nový vysokoškolský zákon a tudíž na nezbytné přizpůsobení i dalších předpisů, které proběhne v následujících měsících, tak aby vnitřní předpisy KTF UK bylo v souladu s předpisy nadřazenými.


V této souvislosti předložil též předseda senátu k zamyšlení možnost zřízení legislativní komise při AS KTF, která by měla mimo jiné řešit otázky hierarchie vnitřních předpisů (statuta, aplikativní normy…).
PhDr. J. Bartoň poukázal na nesrovnalosti ve zveřejněné evaluaci, konkrétně na nesprávné údaje o počtu zapsaných a hlasujících studentů u některých předmětů.
USNESENÍ


AS KTF žádá o vysvětlení nesrovnalostí ve výsledcích evaluace zveřejněných na webových stránkách fakulty.


Pro 10, proti 1, zdrželo se 0
ThLic. P. Brož navrhl senátu k zamyšlení, nakolik by se mohl, jakožto senát, aktivně zapojit do provádění strategického plánu. Aktivita byla prozatím přenechána vůli a zájmu jednotlivců.
Řádné zasedání senátu bylo ukončeno v 16, 20 hod.
Zapsala: Martina BěťákováUsnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 8. prosince 2005

Č.j.: 2660/05

V Praze dne 8. prosince 2005


 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Výsledky doplňovacích voleb do AS KTF

  4. Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium nově akreditovaných oborů na ÚDKU

  5. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 10.11.2005.

 2. AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium:

    a. 

  ve studijním programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“, v oboru „Dějiny křesťanského umění“

    b. 

  ve studijním programu „Historické vědy“, v oboru „Církevní a obecné dějiny“

  v předložené podobě.

 3. AS KTF žádá o vysvětlení nesrovnalostí ve výsledcích evaluace zvěřejněných na webových stránkách KTF.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: