Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 8. prosince 2005


Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 8. prosince 2005


Přítomni:


PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop BrožJan Gondek.Pavel JägerKristýna Jirmusová PhDr. Jaroslav MedThLic. Pavel V.KohutPhDr. Markéta KoronthályováDr. Bogdan Pelcprof. PhDr. Ing.Jan RoytMgr. David Svoboda
Hosté:  tajemník Mgr. Petr Šimůnek, PhLic. Vojtěch Novotný.

Zasedání zahájil ve 14:05 předseda AS Prokop Brož, který přivítal senátory a hosty, konstatoval jediný bod mimořádného zasedání – volbu kandidáta na děkana. Tichým souhlasem se senátoři usnesli, že – na návrh P. Brože – by se jako urna pro hlasování použil památný kalich. Následně Brož předal slovo předsedovi volební komise J. Medovi, který řídil samotnou volbu kandidáta na funkci děkana. Ten předal slovo J. Bartoňovi, který vysvětlil způsob volby.
Protokol z volby:


V urně bylo shromážděno 12 hlasovacích lístků,  z toho 12 platných. Výsledek prvního a jediného kola volby kandidáta na funkci děkana je:  pro: 5          proti: 3  zdržel se: 4
Usnesení, které z tajného hlasování vyplývá:


AS KTF nenavrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana.Předseda AS KTF poté přečetl Čl. 5 odst. 8 Řádu KTF pro volby kandidáta na funkci děkana (…) a vyhlásil ve 14:20 přestávku do 14:30, v jejímž čase se sešlo předsednictvo senátu společně s předsedou volební komise J. Medem. Ve 14:32 pokračovalo zasedání. Předseda popsal situaci: protože se jedná o jediného kandidáta, tímto volba končí. Je třeba vyhlásit volbu novou podle harmonogramu, který následně AS KTF schválil hlasy: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Usnesení zní:


AS KTF vypisuje novou volbu kandidáta na funkci děkana na 3. ledna 2006 v 16:30 do místnosti č. 1092. Volební komise přijímá návrhy kandidátů do 21. prosince 2005 do 18:00. Presentace kandidáta proběhne přes internet do 2.1.2006.
Následovala diskuse o nastalé situaci, k níž se vyjádřili sen. Kohut,  Royt, Med, Bartoň, sen. Koronthályová, Brož, na Brožovo vyzvání též host Vojtěch Novotný.


  Mimořádné zasedání předseda ukončil v 15:10.


Zapsal P. Brož.
Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 8. prosince 2005

Č.j.: 2659/05

V Praze dne 8. prosince 2005


  1. AS KTF nenavrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana KTF.

  2. AS KTF vypisuje novou volbu kandidáta na funkci děkana na 3. ledna 2006 v 16:30 do místnosti č. 1092. Volební komise přijímá návrhy kandidátů do 21. prosince 2005 do 18:00. Presentace kandidáta proběhne přes internet do 2.1.2006.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: