Znalecká činnost

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen KTF UK) je na základě rozhodnutí č. j. MSP-100/2019-OINS-SZN/3 ze dne 2. července 2019 zapsána do II. oddílu seznamu znaleckých ústavů

  • v oboru teologie s rozsahem znaleckého oprávnění křesťanská věrouka, církevní školství a náboženská výchova, kanonické i konfesní právo, Bible, bohoslužebná a pastorační praxe, řecko- a římsko- katolické církve, vztahy mezi křesťanskými konfesemi, vztahy mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími, vztah místní církve a Vatikánu;

  • v oboru výtvarné umění s rozsahem znaleckého oprávnění díla volného a užitého umění v časovém rozsahu od antiky po 21. století, kresba, grafika, malba, plastika, umělecké řemeslo, nová média a díla konceptuálního umění“.


Znalecké posudky vypracovává Katolická teologická fakulta UK jak sama, tak i prostřednictvím svých pracovišť, např. Ústavu dějin křesťanského umění, a to jak pro subjekty veřejné správy a samosprávy, jakož i pro orgány činné v trestním řízení, tak i pro veřejnost. Za vyhotovení posudku náleží znalci odměna. Výše odměny a rozsah práce jsou předmětem smlouvy. Podrobné informace k posuzování uměleckých děl pro veřejnost naleznete níže:


KTF UK je dále oprávněna, prostřednictvím svých pracovišť, vypracovávat za úplatu pro veřejnost (pro fyzické i právnické osoby) odborné expertízy, přičemž postupuje v tomto případě podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. cit. zákona. Odborná expertíza není znaleckým posudkem podle zákona č. 254/2019 Sb., zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.


Expertizy uměleckých děl

Předmětem odborných expertíz Ústavu dějin křesťanského umění je potvrzení pravosti výtvarného díla a stanovení, zda se jedná o originál či falzum, případně i potvrzení provenience. U nesignovaných děl může být předmětem posudku dobové a místní zařazení, případně určení autorství.

Vypracování odborné expertízy se dělí do dvou samostatných fází:


1. Základní posouzení

V první fázi je provedena prohlídka díla se zaměřením na obecnou materiálovou skladbu díla a jeho výtvarnou kvalitu. Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení díla k dalšímu rozboru. První fáze probíhá formou ústní konzultace po písemné žádosti. Výstupem není písemné vyjádření. Za provedení 1. fáze expertízy se předem vybírá jednorázový nevratný poplatek 1000 Kč.


2. Odborná expertíza

Nejprve probíhá hlubší specializovaná prohlídka díla a rešerše základní dokumentace a srovnání děl na základě literatury, specializovaných databází a dostupného sbírkového fondu.


Následuje analytický stylový rozbor díla ve spolupráci se specialisty ÚDKU nebo s přizváním odborníka na danou problematiku. V případě potřeby a se souhlasem žadatele může ÚDKU zadat externí specializovaný průzkum díla optickými zobrazovacími postupy, formou pomocných restaurátorských metod a laboratorních analýz.


Výstupem je písemná odborná expertíza shrnující poznatky mezioborového zkoumání.


Obecné podmínky

Posouzení se děje na základě písemné smlouvy o dílo. Expertizy pouze na základě reprodukcí, kopií, odlitků, replik atd. originálního díla ÚDKU zásadně nevyhotovuje.

Originální dílo je žadatelem zpřístupněno specialistům pověřeným vypracováním expertízy dle jejich potřeby. V nezbytném případě může být dílo ponecháno na nezbytnou dobu na zajištěném pracovišti ÚDKU, případně v ateliéru externího poskytovatele výsledků specializovaného restaurátorského průzkumu.

Cena za odbornou expertízu je stanovena individuálně podle použitých metod průzkumu a nutných srovnávacích rešerší s jinými díly.

Cena za dílo je splatná předem. ÚDKU má nárok na úhradu ceny za dílo bez ohledu na výsledek zkoumání (tj. i v případě negativního vyjádření k domnělé pravosti či provenienci zkoumaného díla).


Lhůta na vypracování úplné odborné expertízy činí obvykle 3 měsíce. ÚDKU si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby spočívající ve vypracování odborné expertízy, a to kdykoli před uzavřením závazné smlouvy o dílo. ÚDKU si vyhrazuje právo navrhnout konkrétní podmínky plnění ve smlouvě o dílo odlišným způsobem. ÚDKU si vyhrazuje právo nezahájit práce na expertíze před úplnou úhradou dohodnuté ceny.


ÚDKU poskytne na požádání komukoli informaci, zda v minulosti vyhotovil odbornou expertizu k určitému uměleckému dílu.


S vyhotovenou expertizou je zakázáno jakkoliv manipulovat či ji pozměňovat.


Způsob podání žádosti

Žádost o posouzení uměleckého díla v rozsahu znaleckého oprávnění se zasílá s jeho fotografiemi (nejméně ve formátu 9 × 13 cm nebo v elektronické podobě) a s příslušnými údaji o díle (zejm. technika, rozměry, původ a dřívější provenience) na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6, 160 00 nebo elektronicky na adresu: office@ktf.cuni.cz


Po přijetí žádosti a zjištění, zda dílo spadá do rozsahu znaleckého oprávnění, může být žadatel vyzván, aby umělecké dílo dopravil do ÚDKU na vlastní náklady.Expertizy v oboru teologie

Kontaktujte sekretariát děkana KTF UKPoslední změna: 13. duben 2023 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám