Cena Miloslava kardinála Vlka


Děkan přiznává každý rok nejlepšímu absolventovi každého magisterského studijního programu, který fakulta uskutečňuje, stipendium ve formě mimořádné ceny, jež nese název „Cena Miloslava kardinála Vlka“.

Cena je udělována jako mimořádné stipendium. Udělení ceny se osvědčuje diplomem.

Cena je předávána veřejně, zpravidla v průběhu slavnostního zahájení akademického roku následujícího po tom, v němž oceněný absolvoval.


Za nejlepšího absolventa podle je považován ten, kdo v průběhu svého studia magisterského studijního programu naplnil všechny tyto podmínky:

  • absolvoval s vyznamenáním: žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“, výsledná klasifikace byla „výborně“, prospěchový průměr za celé studium byl nejvýše 1,50, studium bylo řádně ukončeno ve lhůtě nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok;

  • dosáhl nejlepšího prospěchového průměru ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za všechny úseky studia: započítávají se známky z řádného i z opravných termínů, nezapočítávají se zkoušky a klasifikované zápočty uznané v souladu s odstavcem 16 a 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

  • nebyl pravomocně shledán vinným v disciplinárním řízení podle zvláštního předpisu univerzity a fakulty.

  • vykonal příkladný občanský čin nebo se příkladným způsobem zapojil do aktivit univerzity či fakulty; hodnocení absolventů podle tohoto kritéria je svěřeno úsudku proděkana pro trvalou formaci, který ho projedná s členy kolegia děkana.


Nesplní-li žádný absolvent podmínky, není v daném roce v příslušném magisterském studijním programu cena udělena.Zdroj: Opatření děkana č. 9/2018 - Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných


Poslední změna: 5. červen 2020 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám