Opatření děkana č. 9/2018 Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných

Č. j.: UKKTF/57533/2018

V Praze dne 24. května 2018

Opatření děkana č. 9/2018

Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných


K provedení čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, čl. 16 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a čl. 6 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) stanovím následující:

Čl. 1 Mimořádné stipendium

 1. Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „mimořádné stipendium“) je studentům přiznáváno v souvislosti s příkladnými občanskými činy a v souvislosti s činnostmi, jimiž se student příkladným způsobem zapojil do aktivit univerzity či fakulty, jako jsou zejména pedagogická a tvůrčí činnost, mezinárodní a tuzemská spolupráce, výpomoc při samosprávě fakulty, reprezentace a PR aktivity, rozvoj informačních technologií, koncerty, výstavy a festivaly, sportovní akce pořádané vysokými školami.1

 2. Výši mimořádného stipendia v daném akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.2

 3. Mimořádné stipendium nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než dva roky.3

 4. Mimořádné stipendium lze přiznat i vyplatit v případě, že student studium ukončil řádně absolvováním, nebo děkan rozhodl na základě žádosti studenta o přerušení studia, a účastník řízení podmínky pro přiznání stipendia splnil v době, kdy byl studentem, a v případě stipendia přiznávaného na základě žádosti byla tato žádost podána v době, kdy byl účastník řízení studentem.4

 5. Mimořádné stipendium může být vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty.5

 6. O přiznání mimořádného stipendia se rozhoduje z vlastního podnětu děkana nebo na základě písemného a odůvodněného podnětu proděkana, vedoucího katedry nebo na žádost studenta.6

 7. Mimořádné stipendium může být přiznáváno za činnost jednorázovou, jednorázovou smluvenou nebo dlouhodobější smluvenou. Je-li mimořádné stipendium přiznáváno v souvislosti s činností jednorázovou, rozhodne děkan o konkrétní výši vyplácené částky v rozmezí stanoveném způsobem uvedeným v odstavci 2.

 8. Je-li mimořádné stipendium přiznáváno v souvislosti s činností smluvenou, rozhodne děkan o maximálním počtu vykazatelných hodin a o tom, který pracovník fakulty je oprávněn dávat studentovi v dané činnosti závazné pokyny; ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi. Student vede evidenci vykonané činnosti a předkládá ji v určeném termínu pověřenému pracovníkovi, který pak postoupí tajemníkovi potvrzení o tom, že může být vydáno rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia.

Čl. 2 Cena Miloslava kardinála Vlka

 1. Děkan přiznává každý rok nejlepšímu absolventovi každého magisterského studijního programu, který fakulta uskutečňuje, stipendium ve formě mimořádné ceny, jež nese název „Cena Miloslava kardinála Vlka“ (dále jen „cena“).

 2. Cena je udělována jako mimořádné stipendium. Udělení ceny se osvědčuje diplomem.

 3. Cena je předávána veřejně, zpravidla v průběhu slavnostního zahájení akademického roku následujícího po tom, v němž oceněný absolvoval.

 4. Za nejlepšího absolventa podle odstavce 1 je považován ten, kdo v průběhu svého studia magisterského studijního programu naplnil všechny tyto podmínky:

    a. 

  absolvoval s vyznamenáním: žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“, výsledná klasifikace byla „výborně“, prospěchový průměr za celé studium byl nejvýše 1,50, studium bylo řádně ukončeno ve lhůtě nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok;7

    b. 

  dosáhl nejlepšího prospěchového průměru ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za všechny úseky studia: započítávají se známky z řádného i z opravných termínů, nezapočítávají se zkoušky a klasifikované zápočty uznané v souladu s odstavcem 16 a 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy;

    c. 

  nebyl pravomocně shledán vinným v disciplinárním řízení podle zvláštního předpisu univerzity a fakulty;8

    d. 

  vykonal příkladný občanský čin nebo se příkladným způsobem zapojil do aktivit univerzity či fakulty;9 hodnocení absolventů podle tohoto kritéria je svěřeno úsudku proděkana pro trvalou formaci, který ho projedná s členy kolegia děkana.

 5. Nesplní-li žádný absolvent podmínky podle odstavce 4, není v daném roce v příslušném magisterském studijním programu cena udělena.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 2/2016, Pravidla pro přiznání účelového stipendia.

 2. Prvním akademickým rokem, ve kterém je cena udělována, je akademický rok 2017/2018.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dne 24. května 2018.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 24. května 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 9/2018 Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných ve formátu *pdf ke stažení zde.


1 Čl. 6 odst. 1 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

2 Čl. 6 odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

3 Čl. 1 odst. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

4 Čl. 1 odst. 9 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

5 Čl. 1 odst. 7 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

6 Čl. 6 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

7 Čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy; čl. 7 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

8 Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy; Disciplinární řád pro studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

9 Čl. 6 odst. 1 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám